logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Saveti za Osiguranje Imovine

Pre donošenja odluke o osiguranju, raspitajte se od kojih rizika možete osigurati svoju imovinu.

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu.

Pre potpisivanja ugovora, pročitajte ugovorne odredbe i upoznajte se sa uslovima koji bliže regulišu prava i obaveze ugovornih strana.

Uredno izmirujte obavezu plaćanja premije osiguranja, jer ugovor o osiguranju prestaje po zakonu, ako Ugovarač osiguranja dospelu premiju ne plati u roku od 30 dana od dana prijema preporučenog pisma sa obaveštenjem o dospelosti premije.

Raspitajte se u kojim slučajevima je isključeno Vaše pravo na naknadu.

Imajte u vidu da ćete snositi posledice u slučaju nenamernog i namernog neprijavljivanja okolnosti od značaja za ocenu rizika.

Ako propadne osigurana stvar usled nekog događaja koji nije predviđen polisom, obratite se društvu za osiguranje sa zahtevom za povraćaj dela premije.

Opšta pravila osiguranja imovine:

 • to je, po pravilu, dobrovoljno osiguranje
 • suma osiguranja mora biti realno utvrđena
 • iznos naknade iz ugovora o osiguranju ne može biti veći od stvarne štete
 • iznos naknade ne može biti veći od naznačenog iznosa na polisi (suma osiguranja) čak i ako je stvarna šteta veća od tog iznosa
 • pravo iz ugovora o osiguranju može imati samo lice koje je u trenutku nastanka štete imalo interes da se šteta ne dogodi

Šta može biti predmet osiguranja?

 • građevinski objekat u vlasništvu osiguranika (porodična kuća, stan, pomoćni objekti, ekonomski objekti, vikend kuća, kao i podne i zidne obloge, stakla na vratima i prozorima,ugrađene instalacije, kotlovi i kaljeve peći, bojleri i sanitarni uređaji u tim objektima)
 • objekti u izgradnji i objekti i oprema u montaži (sav materijal, oprema i svi radovi objekta u izgradnji i mašine, uređaji i instalacije koje se montiraju)
 • stvari domaćinstva, novac i dragocenosti, umetnički predmeti i sl.
 • imovina pravnih lica i preduzetnika (objekti, postrojenja, oprema, zalihe i novac)

Od kojih rizika se možete osigurati?

Najčešće su pokriveni rizici od požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave ili bujice, izlivanja iz vodovodnih ili kanalizacionih cevi, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, snežne lavine, provalne krađe i razbojništva, javnih manifestacija i demonstracija.

Da biste ostvarili pravo na naknadu po osnovu ugovora o osiguranju, potrebno je:

 • da se šteta desila u periodu za koji imate pokriće po konkretnoj polisi
 • da prijavite štetu društvu za osiguranje što pre, a najkasnije uroku predviđenom uslovima osiguranja
 • da preduzmete mere da ograničite štetne posledice (otklonite i smanjite štetu)
 • da obavestite nadležni organ (policiju, vatrogasce itd.) o nastanku osiguranog slučaja
 • da pružite dokaz o pretrpljenoj šteti
 • da se prema osiguranoj imovini ponašate pažljivo

Razmotrite koliku premiju osiguranja plaćate, koji rizici su obuhvaćeni i koliku će Vam naknadu za eventualno nastalu štetu isplatiti društvo za osiguranje.

Društvo za osiguranje ima obavezu:

 • da izvrši uviđaj i procenu štete po Vašem pozivu
 • da obračuna štetu i isplati naknadu iz ugovora o osiguranju u roku predviđenom uslovima osiguranja ili zakonom, a najkasnije u roku od 14 dana

Informišite se kada Vaša polisa počinje da važi!

Prilikom izbora društva za osiguranje s kojim ćete sklopiti ugovor o osiguranju imovine, obavestite se:

 • pod kojim uslovima, na koju vrednost i od kojih rizika ćebiti osigurana Vaša imovina
 • koliki je iznos premije osiguranja, koji su uslovi plaćanja
 • kao i da li je, i pod kojim uslovima, moguća izmena visine premije osiguranja
 • koliki je maksimalni iznos naknade koji će vam isplatiti društvo za osiguranje u slučaju nastanka štete
 • da li kao osiguranik učestvujete i koliko u nastaloj šteti
 • kako i gde možete da raskinete ugovor o osiguranju (koja su vaša prava, a koje obaveze)
 • da li postoje, koliko iznose i ko snosi troškove utvrđivanja postojanja štete, odnosno visine naknade za nastalu štetu
 • koje su Vaše mogućnosti kao osiguranika ukoliko se neslažete s visinom procenjene štete

Izvor: tvojnovac.nbs.rs

[[[["field2","not_equal_to","\u010cesto mislim o... (Izaberite opciju)"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field8","equal_to","i zato \u017eelim da za\u0161titim svoju porodicu"]],[["show_fields","field3"]],"and"],[[["field8","equal_to","i zato \u017eelim da za\u0161titim zdravlje"]],[["show_fields","field5"]],"and"],[[["field8","equal_to","i zato \u017eelim da za\u0161titim svoju imovinu"]],[["show_fields","field6"]],"and"],[[["field8","equal_to","i zato \u017eelim da za\u0161titim svoje vozilo"]],[["show_fields","field7"]],"and"]]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right