Insurance and Reinsurance for the 21st Century: From Disruption to Evolution

8.190,00 RSD

Autor: prof. dr Vladimir Njegomir

Tvrdi povez, broj stranica: 456

Insurance and Reinsurance for the 21st Century: From Disruption to Evolution

Osiguranje i reosiguranje za 21. vek: od poremećaja do evolucije

Monografija prof. Njegomira u 18 poglavlјa daje teorijsku osnovu i praktičan uvid u sve izazove sa kojima se suočava savremeno osiguranje i reosiguranje. Nastala je kao rezultat nastojanja autora da se popuni identifikovana praznina u literaturi u pogledu sveobuhvatnog pristupa faktorima koji utiču na nastanak poremećaja i evolutivnu adaptaciju osiguranja i reosiguranja.

Knjiga obuhvata 18 različitih tema koje će oblikovati industriju osiguranja i reosiguranja u 21. veku, uklјučujući katastrofe, klimatske promene, integracione procese, promene osiguranika, inkluzivnost osiguranja, ESG u osiguranju, pitanja digitalizacije u osiguranju i reosiguranju (veliki podaci, internet stvari, blockchains i InsurTech), strateško upravlјanje u osiguranju i upravlјanju rizicima, optimizacija portfolija reosiguranja, edukacija u osiguranju i reosiguranju, trendovi upravlјanja rizicima, izazovi osiguravača kao institucionalnih investitora, korporativno preduzetništvo u osiguranju i reosiguranju, konkurencija, uloga države i rizici 21. veka u osiguranju.

Autor je materiju izložio na 456 stranica obima A4 i koristio obiman opus literature iz 439 izvora, 47 grafičkih prikaza i 24 tabelarna prikaza.

Ova knjiga je namenjena prvenstveno profesionalcima u oblasti osiguranja i reosiguranja, ali i preduzetnicima, privrednicima, studentima, kao i svima onima koji žele da spoznaju trendove koji će opredeljivati razvoj osiguranja i reosiguranja u 21. veku.

Pozitivnu ocenu monografija je dobila od tri ugledna recenzenta, doajena u oblasti osiguranja: prof. emeritus dr Borisa Marovića, Akademika Univ. Prof. Dr.phil. Dr.habil. Wolfganga Rohrbacha i prof. dr Zdravka Petrovića.

Iz recenzije:

Industrija osiguranja i reosiguranja suočava se sa brojnim izazovima, uključujući katastrofe, klimatske promene, integracione procese, povećanom odgovornošću prema društvu i okruženju, navike osiguranika, digitalizaciju, trendove upravljanja rizicima, konkurenciju i promenljive rizike.

Profesor Njegomir je analizirao i predstavio ključne trendove koji karakterišu savremenu delatnost osiguranja i reosiguranja i koji će nastaviti da određuju budućnost ove delatnosti tokom 21. veka. Na veoma profesionalan, originalan, detaljan i angažovan način, autor je ukazao i opisao ključne izazove koji dovode do poremećaja u ovim oblastima, i istakao najrelevantnija pitanja koja oblikuju evoluciju poslovanja osiguravača i reosiguravača. Profesor Njegomir je knjigu napisao na pristupačan, sistematizovan i informativan način. Teorijska utemeljenost i praktična primenjivost izloženih problema, u kombinaciji sa dugogodišnjim uspešnim profesionalnim iskustvom i akademskim i empirijskim istraživanjima autora, garantuju teorijsku i praktičnu vrednost ove monografije.

Knjiga je namenjena profesionalcima u osiguranju, predstavnicima vlasti, studentima osnovnih i postdiplomskih studija, kao i svima onima kojima je potrebno da se upoznaju ili žele da se upoznaju sa glavnim problemima sa kojima se suočavaju osiguravajuća i reosiguravajuća društva. Ovu knjigu preporučujemo široj obrazovnoj, naučnoj i stručnoj javnosti.

Recezenti:

Prof. emeritus dr Boris Marović
Akademik Univ. Prof. Dr.phil. Dr.habil. Volfgang Rohrbach
Prof. dr Zdravko Petrović