Počnite planirati

Svrha i smisao osiguranja…


OSIGURANJE u savremenom svetu je ekonomska potreba svih, a dilemu možemo imati samo kod izbora od kojih rizika se nužno moramo zaštititi.

smisao-i-znacaj-osiguranja

SVRHA osiguranja je prenošenje rizika koje nalazimo u našem okruženju s pojedinca na Osiguravača (društvo za osiguranje) sklapanjem ugovora o osiguranju.

Na taj se način pojedinac nastoji zaštiti od opasnosti (rizika) koje mu mogu ugroziti život ili naneti štete na imovini pri čemu je osnovna karakteristika tih eventualnih šteta da mogu, ali ne moraju nastati, jer su neizvesne i nezavisne od naše volje.

SMISAO osiguranja nije mogućnost zarade pojedinca, već obezbeđenje ekonomske sigurnosti, odnosno zaštita njegovog života i imovine od posledica nastupanja štetnog događaja.

 Uzimajući u obzir sve moguće rizike koji nas okružuju, kao i vreme u kome živimo, potreba za OSIGURANJEM nameće se sama po sebi.

Možete se osigurati od različitih nepredviđenih događaja: požara, udara groma, poplave i drugih elementarnih nepogoda, provalne krađe i razbojništva…. Ali i od događaja koji su izvesni, kao što su nedovoljni prihodi u starosti ili činjenice da vremenom imamo sve veću potrebu za adekvatnom zdravstvenom zaštitom.

Napraviti pravi izbor znači, sagledati sa jedne strane sadašnje i buduće potrebe i iste uskladiti sa raspoloživim budžetom.                                                      

Pre nego što se odlučite za korišćenje proizvoda osiguranja, pored svesti o riziku, potrebno je da raspolažete i potpunim i razumljivim informacijama o proizvodima koji se nude na tržištu osiguranja.  Saznajte više…