logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje odgovornosti vozara

Roba pokrivena osiguranjem robe u prevozu, ne oslobađa vozara i ostala lica odgovornosti za štetu, od njihove obaveze da daju naknadu za pričinjenu štetu.

Zakonskim propisima regulisano je u kojim situacijama se vozar ne može osloboditi odgovornosti za štete nastale u toku prevoza na robi, a za koju je vozar ili lice koje je po njegovom nalogu radio (podvozar) odgovoran.

Koje vrste osiguranja odgovornosti za robu primljenu na transport postoje?

Zavisno od vrste prevoznog sredstva, relacija, te propisa na osnovu kojih je regulisana delatnost vozara postoji:

 • osiguranje odgovornosti vozara u domaćem drumskom saobraćaju
 • osiguranje odgovornosti vozara prema odredbama konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom – CMR

Šta je predmet osiguranja?

Predmet osiguranja je odgovornost Osiguranika kao prevoznika za dokazane štete koje nastanu u prevozu pošiljaka robe (stvari), usled ostvarenja nekog od sledećih rizika:

 • oštećenja robe (stvari)
 • provalne krađe, razbojničke krađe ili krađe celog vozila sa robom
 • zakašnjenja u isporuci robe (stvari)

Pored odgovornosti za štete nastalih ostvarenjem navedenih rizika, predmet osiguranja su i:

 • troškovi utvrđivanja uzroka, obima i visine štete
 • troškovi sporova i pravnih radnji preduzetih od strane Osiguranika (Prevoznika) u sporazumu sa Osiguravačem radi odbrane od neosnovanih ili previsokih zahteva korisnika prevoza ili imaoca prava za naknadu u vezi nastale štete
 • troškovi eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpelo saobraćajni udes a u cilju izbegavanja daljeg oštećenja robe (stvari) ili smanjenja već nastalih šteta na robi (stvarima)
 • troškovi uklanjanja i prevoza ostataka uništene robe (stvari) u cilju čišćenja puta po naredbi nadležnih organa vlasti

Šta je INCOTERMS?

INCOTERMS je skraćenica za Međunarodna trgovačka pravila čija je osnovna funkcija definisanje obaveza između kupaca i prodavaca u međunarodnoj trgovini. Svaka od INCOTERMS skraćenica (FOB, CIF, CPT) označava određen položaj robe u prometu, odnosno ugovorene uslove isporuke.

Obaveze stranaka iz INCOTERMS-a nastaju samo u slučaju ako je predhodno dogovoreno njegovo korišćenje.

U kopnenom međunarodnom transportu, osnov za osiguranje robe (CARGO) u drumskom transportu određuje INCOTERMS, razgraničenjem tačke i momenta prelaska rizika vlasništva između prodavca i kupca, na osnovu ugovorenog kupoprodajnog pariteta.

Postoji suštinska razlika između osiguranja robe i osiguranja odgovornosti, kao potpuno različitih vrsta osiguranja, usled čega dolazi do sporova i značajnih šteta koje, najčešće, snose vlasnici roba.

Osiguranje odgovornosti vozara (CMR) pokriva isključivo štete, za dokazanu subjektivnu odgovornost vozara, po međunarodnoj Konvenciji CMR o drumskom prevozu, i ne predstavlja nikakav automatizam za priznavanje šteta na robi.

Osiguranje robe (CARGO) ima jasno definisane osigurane rizike, princip „Numerus Clausus”, dok kod osiguranja odgovornosti vozara po CMR Konvenciji, Osiguravači cene i razmatraju sve činjenice i okolnosti vezane za štetni događaj pri odlučivanju o pravu na naknadu.

U slučaju oštećenja ili gubitka na pošiljci u drumskom prevozu obaveza dokazivanja eventualne odgovornosti vozara pada na teret vlasnika robe što po pravilu rezultira dugotrajnim i potpuno neizvesnim procesom.

Proizilazi da dokle god se vozar pridržava obaveza iz Konvencije (CMR), ugovora o prevozu i javno-pravnih propisa, ne postoji osnov za odgovornost iz njegove delatnosti.

U zavisnosti od ugovorenog pariteta po INCOTERMS-u, osiguranje robe putem cargo polise jedina je potpuna zaštita interesa vlasnika roba.

Šta ne može biti predmet osiguranja?

 • prevoz koji se obavlja bez zaključenog ugovora o prevozu
 • prevoz koji nije izvršen kao deo registrovane delatnosti Osiguranika
 • prevoz koji se obavlja za sopstvene potrebe
 • besplatan prevoz (nije obračunata vozarina)
 • prevoz gotovog novca, vrednosnih papira svih vrsta, isprava i dokumenata izuzev onih dokumenata koja su uneta u tovarni list i idu zajedno s njim
 • prevoz već oštećenih stvari

Da li ste zainteresovani za CMR osiguranje odgovornosti vozara?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right