logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

TARA Partner

Društvo za posredovanje u osiguranju TARA Partner d.o.o. Beograd obavlja poslove posredovanja u osiguranju koji se odnose na pregovaranje sa društvima za osiguranje o zaključenju ugovora o osiguranju, na prikupljanju ponuda i pripremi za zaključenje ugovora o osiguranju, na pružanju pomoći pri izvršavanju prava iz tih ugovora, a naročito pri rešavanju odštetnih zahteva.

Posrednik u osiguranju TARA Partner d.o.o. Beograd poseduje saglasnost i dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova posredovanja u svim vrstama osiguranja| rešenje br. 3770


Društvo za posredovanje u osiguranju TARA Partner d.o.o. Beograd posebno garantuje klijentima da, u skladu sa ugovorima koje ima sa Društvima za osiguranje, premija osiguranja ne može biti veća nego kada samo Društvo za osiguranje daje samostalno ponudu bez Posrednika (brokera). Usluge koje pružamo svojim partnerima (osiguranicima) obavljaju se bez naknada i drugih finansijskih obaveza.

Prednosti saradnje sa našom kompanijom su ušteda vremena, smanjenje troškova poslovanja, dostupnost ponuda više osiguravajućih kuća, stručna pomoć pri odabiru pokrića kao i nezavisna podrška u naplati šteta.

Osiguranje u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima.

Lokacije