logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Završena likvidacija društva MetLife Srbija

SRBIJA • Likvidacija osiguravajućeg društva MetLife Srbija završena je 1. februara 2016. godine. Likvidacija je bila poslednji korak u povlačenju ovog društva sa srpskog tržišta.

Faza povlačenja započela je pre dve godine zaključivanjem Ugovora o prenosu portfelja sa društvom Wiener Staedtische osiguranje a.d.o. Beograd.


Ugovor o prenosu portfelja dobio je odobrenje regulatora, Narodna banka Srbije, i na osnovu njega MetLife je preneo većinu svog portfelja u Srbiji društvu WSO, i to deo koji čine polise osiguranja za slučaj smrti ili doživljenja i osiguranja za slučaj doživljenja. To je bio prvi prenos portfelja između dva operativna osiguravajuća društva u Srbiji.

Nakon prenosa tog dela portfelja usledio je prenos preostalog portfelja društva MetLife društvu Generali Srbija a.d. Beograd, i to godišnje obnovljivih riziko osiguranja za slučaj smrti i godišnje obnovljivih riziko osiguranja za slučaj smrti ili potpunog, trajnog, invaliditeta, nakon čega je MetLife završio prenos celog svog portfelja u Srbiji. Poslednji korak ovog društva u napuštanju tržišta bio je pribavljanje saglasnosti regulatora za dobrovoljnu likvidaciju, što je predstavljalo prvu dobrovoljnu likvidaciju nekog osiguravajućeg društva u Srbiji.

Izvor:bif.rs