logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

UNIQA životno osiguranje ostvarilo dobit od milion evra

SRBIJA • UNIQA osiguranje • Uspešno poslovanje u 2014. godini.

Nakon uspešnog poslovanja u 2014. godini u kojoj je zabeležen ukupan rast premije u iznosu od 16,14%, UNIQA osiguranje je u obe kompanije – i na tržištu životnog i neživotnog osiguranja zauzela četvrtu poziciju. Rast na polju životnog osiguranja u iznosu od 25,81%, najviše govori o uspešnoj strategiji poslovanja, što je u protekloj godini, rezultiralo ostvarenjem dobiti, koja nakon oporezovanja i umanjenja za odložena poreska sredstva na dan 31.12.2014. iznosi 128.258.176,34 dinara, odnosno 1.060.350,35 evra.

U skladu sa pravilima poslovne politike kompanije UNIQA životno osiguranje, ostvarena dobit je u određenim procentima pripisana ugovorima o osiguranju života i rentnim osiguranjima koja su bila aktivna na dan 31.12.2014. godine, a u skladu sa Opštim i Posebnim uslovima osiguranja koji su bili na snazi kada su ugovori o osiguranju života i rentna osiguranja zaključeni. O iznosima pripisane dobiti po polisi klijenti su obavešteni pismenim putem, slanjem pisama obaveštenja o visini pripisane dobiti.

Kao privrednici koji rade u interesu svojih klijenata, prilikom ulaganja sredstava na finansijskom tržištu, UNIQA poštuje načela sigurnosti uloženih sredstava i raznolikosti ulaganja u cilju smanjenja rizika i ostvarivanja odgovarajuće profitabilnosti, pridržavajući se smernica koje je propisala Narodna banka Srbije. UNIQA osiguranje je tu da u jednom dužem vremenu pruži sigurnost, poštujući pre svega poverenje svojih klijenata. Iz tog razloga, kompanija UNIQA se opredelila za konzervativnu politiku ulaganja koja garantuje stabilnost u poslovanju u periodima promenljivih ekonomskih kretanja, uz mogućnost ostvarivanja profita”, rekla je Gordana Bukumirić, CEO kompanije UNIQA.

Ukupna premija u prvom kvartalu 2015. je za 19% veća u odnosu na isti period prošle godine, neživotna osiguranja su povećana za 21%, dok rast životnih osiguranja iznosi 13%. Najveći rast ostvaren je u privatnom zdravstvenom osiguranju 81% i osiguranju domaćinstva 28% .

Izvor: bif.rs