logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Poslovni plan TRIGLAV grupe za narednu godinu

Nadzorni odbor Zavarovalnice TRIGLAV usvojio je poslovni plan za narednu godinu.

TRIGLAV grupa, vodeća osiguravajuća i finansijska grupa u Sloveniji i u Adria regionu, sa svojih skoro 5.400 zaposlenih na sedam tržišta jugoistočne Evrope, u 2016. godini dosledno će sprovoditi strateške ciljeve.


Naglasak ostaje na finansijskoj stabilnosti, koja se odražava u visokoj oceni boniteta te u bezbednosti i profitabilnosti poslovanja. Grupa će u 2016. godini nastaviti s aktivnostima za jačanje i konsolidaciju položaja Triglav grupe u regionu, uzimajući u obzir posebnosti i prilike na tim tržištima.

Makroekonomske prilike u državama u kojima Grupa posluje se popravljaju, ali na tržištima osiguranja to će poboljšanje i dalje zaostajati i odvijati se postepeno. Uzimajući u obzir taj trend, kao i očekivani rezultat šteta i nižu dobit od finansijskih investicija, Grupa u 2016. godini planira dobit pre oporezivanja u iznosu od 80 do 90 miliona eura, konsolidiranu bruto premiju osiguranja u visini od oko 900 miliona eura i kombinovani koeficijent od oko 95 %.

Osiguranja Triglav grupe poslovaće u zahtevnom okruženju s jakom konkurencijom, a kod toga će važnu ulogu odigrati i specifičnosti pojedinih tržišta osiguranja. Učestalost i dimenzije većih pojedinačnih štetnih događaja (poplave, grad, oluje) ostaće prema predviđanjima na istom nivou kao i proteklih godina. Grupa će nastaviti s usmerenošću na klijente i s jačanjem efikasnosti prodajne mreže. U skladu sa strategijom poslovanja, važni segmenti ostaju penzijska i zdravstvena osiguranja i to kako u Sloveniji tako i na tržištima jugoistočne Evrope na kojima je Triglav grupa prisutna.

Na tržištima kapitala – posebno na tržištima obveznica – ne očekuju se bitne promjene. Dosadašnja srazmerno konzervativna struktura investicija Grupe, s naglaskom na investicijama s fiksnom dobiti, malo će ojačati, a nastaviće se proces investiranja na onim finansijskim tržištima koja omogućavaju bolju likvidnost, odgovarajuću disperziju, ali i očekivanu profitabilnost.

Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, rekao je: Sa 2016. godinom u Evropskoj uniji će se početi sa primenom novih direktiva Solventnost 2. Za osiguranja ona uvodi nadograđen sistem upravljanja rizikom, sa ciljem obezbeđivanja sigurnosti za osiguranike i finansijske stabilnosti samih osiguravajućih kuća. U Triglavu smo uspešno završili sve razvojne aktivnosti na ovom projektu. Naš profil rizika je na odgovarajući način uravnotežen i obezbeđuje dugoročno, finansijski stabilno i profitabilno poslovanje osiguranja. Na strani investicija i obligacija sproveli smo prilagođavanja izmenjenom načinu izračunavanja kapitalnih zahteva u osiguranju. Aktivno smo pristupili izmeni načina usvajanja odluka na svim nivoima u Grupi. S novom direktivom se, naime, neizbežno menja kultura poslovanja iz dosadašnje, koja je bila koncentrisana na usklađenost s pravilima, u novu, koja daje bitno veći naglasak na upravljanje rizicima. Ocenjujemo da će adekvatnost kapitala Zavarovalnice Triglav  merena metodologijom Solventnosti 2 ostati primjereno visoka.

Izvor: triglav.rs