logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje životinja

Polisa osiguranja životinja omogućava ekonomsku zaštitu od potencijalnih, a u određenim slučajevima i izvesnih opasnosti (rizika) kojima je izložen uzgoj i držanje životinja.

Osiguranje životinja pokriva brojne rizike, kao što su bolest ili nesrećni slučajevi koji se mogu desiti u ugoju pre svega domaćih životinja.

Koje rizike možete pokriti?

Osiguranjem su pokriveni rizici uginuća ili prinudnog klanja životinja nastalog kao posledice:

 • nesrećnog slučaja
 • bolesti

Polisom osiguranja se mogu ugovoriti i drugi rizici za pojedine vrste životinja.

Vrednost na koju se osiguravaju životinje

Pod vrednošću grla (koja predstavlja gornju granicu za određivanje sume osiguranja) podrazumeva se tržišna vrednost grla u momentu zaključenja osiguranja i ona ne može premašiti stvarnu vrednost grla.

Mlade životinje se osiguravaju na onu vrednost koju će postići do kraja trajanja osiguranja. Osiguravač može da, za pojedine vrste i kategorije životinja, limitira sume osiguranja.

Šta sve možete osigurati?

 • goveda
 • ovce
 • koze
 • svinje
 • živina
 • konji i dr.

Od čega zavisi premija osiguranja?

Premija koju plaćate zavisi od:

 • životinjske vrste
 • ugovorene visine pokrića
 • broja osiguranih životinja
 • uslova i načina držanja životinja
 • franšize (učešće u šteti)
 • obračunatih popusta, doplataka i dr.

Zainteresovani ste za osiguranje životinja?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right