logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje robe u transportu (CARGO)

Osiguranjem robe u prevozu ostvarujete potpunu zaštitu robe od mnogobrojnih opasnosti koje prate robu u transportu.

Osiguranje robe u prevozu (CARGO) pokriva fizičko oštećenje ili gubitak robe ukoliko do oštećenja ili gubitka dođe tokom drumskog, železničkog, pomorskog ili vazdušnog prevoza robe, u domaćem ili međunarodnom transportu.

Šta se osiguranjem pokriva?

Osiguranje pokriva veliki broj rizika u zavisnosti od obima osiguravajućeg pokrića. Generalno postoji osiguranje od Osnovnih rizika i od svih rizika (AAR).

Neki od osiguranih rizika su:

 • saobraćajna nezgoda prevoznog sredstva (sudar, pad u vodu ili provaliju, pad aviona, potonuće i sl.)
 • elementarne nepogode ( oluja, udar groma, grad, snežna lavina, odron zemlje…)
 • požar i eksplozija
 • krađa, delimična krađa ili neisporuka celih koleta, kao i krađa prevoznog sredstva sa pošiljkom
 • pad osiguranog predmeta za vreme utovara ili istovara sa prevoznog sredstva.

Osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i rizici kao što su razna oštećenja na robi usled manipulacije pri utovaru i istovaru, zatim oštećenja ambalaže, cepanja vreća, lom (sa rasipanjem sadržine ili curenjem), kvar, oštećenja usled kontakta sa drugim robama…

Šta predstavlja vrednost na koju se plaća premija?

Osnovica za obračun premije je ukupna osigurana suma, koja je u stvari fakturna vrednost robe uvećana, eventualno, za troškove carine i transporta. Osigurana suma predstavlja i maksimalnu obavezu osiguravača u slučaju štete.

Od čega zavisi premija osiguranja?

Premija koju plaćate zavisi od:

 • sume osiguranja (načina ugovaranja)
 • vrste prevoznog sredstva
 • predmeta osiguranja (vrste robe)
 • rizika koje želite da pokrijete
 • relacije
 • obračunatih popusta, doplataka i dr.

Šta je INCOTERMS?

INCOTERMS je skraćenica za Međunarodna trgovačka pravila čija je osnovna funkcija definisanje obaveza između kupaca i prodavaca u međunarodnoj trgovini. Svaka od INCOTERMS skraćenica (FOB, CIF, CPT) označava određen položaj robe u prometu, odnosno ugovorene uslove isporuke.

Obaveze stranaka iz INCOTERMS-a nastaju samo u slučaju, ako je predhodno dogovoreno njegovo korišćenje.

Da li Vam je potrebno osiguranje robe u transportu (CARGO) ili osiguranje odgovornosti vozara (CMR)?

U kopnenom međunarodnom transportu, osnov za osiguranje robe (CARGO) u drumskom transportu određuje INCOTERMS, razgraničenjem tačke i momenta prelaska rizika vlasništva između prodavca i kupca, na osnovu ugovorenog kupoprodajnog pariteta.

Postoji suštinska razlika između osiguranja robe i osiguranja odgovornosti, kao potpuno različitih vrsta osiguranja, usled čega dolazi do sporova i značajnih šteta koje, najčešće, snose vlasnici roba.

Osiguranje odgovornosti vozara (CMR) pokriva isključivo štete, za dokazanu subjektivnu odgovornost vozara, po međunarodnoj Konvenciji CMR o drumskom prevozu, i ne predstavlja nikakav automatizam za priznavanje šteta na robi.

Osiguranje robe (CARGO) ima jasno definisane osigurane rizike, princip „Numerus Clausus”, dok kod osiguranja odgovornosti vozara po CMR Konvenciji, Osiguravači cene i razmatraju sve činjenice i okolnosti vezane za štetni događaj pri odlučivanju o pravu na naknadu.

U slučaju oštećenja ili gubitka na pošiljci u drumskom prevozu obaveza dokazivanja eventualne odgovornosti vozara pada na teret vlasnika robe što po pravilu rezultira dugotrajnim i potpuno neizvesnim procesom.

Proizilazi da dokle god se vozar pridržava obaveza iz Konvencije (CMR), ugovora o prevozu i javno-pravnih propisa, ne postoji osnov za odgovornost iz njegove delatnosti.

U zavisnosti od ugovorenog pariteta po INCOTERMS-u, osiguranje robe putem cargo polise jedina je potpuna zaštita interesa vlasnika roba.

Da li ste zainteresovani za osiguranje robe u prevozu?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right