logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje objekata u izgradnji (montaži)

Polisa osiguranja objekata u izgradnji (montaži) podrazumevaju zaštitu od šteta nastalih na osiguranom objektu, opremi i građevinskom materijalu u periodu izgradnje ili montaže.

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži omogućava ujedno pokriće od različitih rizika, kako požarnih i tehničkih, tako i odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

Ko može sklopiti ovo osiguranje?

Ovo osiguranje može zaključiti investitor, izvođač ili podizvođač radova. Osiguranje se ugovara za konkretan projekat.

Koji rizici se mogu osigurati?

Osiguranje objekata u izgradnji obuhvata zaštitu od velikog broja rizika koji se mogu dogoditi, a spadaju u dve glavne kategorije:

 • materijalne štete na objektu u izgradnji ili montaži
 • odgovornost za štete prema trećim licima

Pod ovim se podrazumevaju sve štete nastale na osiguranom objektu, opremi i građevinskom materijalu u periodu izgradnje ili montaže.

Osiguranje se odnosi na posledica požara, eksplozije, prirodne katastrofe kao što su zemljotres, poplava, bujica i visoka voda, oluja i udar groma, sleganje i klizanje tla, štete koje su nastale kao posledica greške u projektu, nehata ili nemara radnika, provalne krađe i razbojništva, građevinske nezgode … kao i štete na imovini ili zdravlju trećih lica.

Moguće je ugovoriti i osiguranje za materijalne štete nastale u periodu održavanja koje je definisano Ugovorom o građenju, u garantnom periodu ili u periodu testiranja ugrađene opreme kao i štete nastale u vreme prekovremenog rada i rada u vrijeme vikenda i državnih praznika.

Šta se može osigurati?

Praktično sve: objekti u izgradnji i montaži, objekti u rekonstrukciji, prateće objekti (skladišta, magacinu i kontejnere), materijal koji se ugrađuje, alat, opremu i mehanizaciju prisutnu na gradilištu, troškove rasčišćavanja ruševina koje su posledica štete na objektu i dr.

Na koju vrednost plaćate premiju?

Premija se obračunava na osnovu sume osiguranja koja treba da je jednaka predračunskoj vrednosti projekta.

Od čega zavisi premija osiguranja?

Premija koju plaćate zavisi od:

 • vrste objekta
 • načina i uslova građenja (montaže)
 • sume osiguranja
 • trajanja gradnje (montaže)
 • obima pokrića
 • proširenja pokrića
 • ugovorene franšize (učešće u šteti)
 • obaveznih i ugovorenih doplataka
 • obračunatih popusta, doplataka i dr.

Da li ste zainteresovani za osiguranje radova?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right