logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Ukupna premija u Srbiji 8,1% viša u II kvartalu 2017.

SRBIJA • Ukupna premija osiguranja u Srbiji u drugom kvartalu 2017. godine iznosila je 48,8 milijardi dinara, odnosno 404 miliona eura, što je 8,1% više nego u istom periodu prethodne godine.

U strukturi premije udeo neživotnih osiguranja bio je 77,5%, a životno osiguranje činilo je 22,5%, objavila je Narodna banka Srbije.

Sektor osiguranja u Srbiji – Struktura portfelja osiguranja

Povećanje udela životnog osiguranja sa 22 % iz drugog kvartala 2016., posledica nominalnog rasta ovih osiguranja od 10,7% u drugom kvartalu 2017.

Premija neživotnih osiguranja u drugom kvartalu godine bila je 7,4% viša nego u istom razdoblju prošle godine. Premija osiguranja od auto odgovornosti povećala se za 6,6%, premija osiguranja imovine za 2,4%, premije osiguranja za motorna vozila (kasko) za 15,1% i premija osiguranja nezgode za 0,9%. Premija osiguranja od automobilske odgovornosti imalo je najveći udeo u ukupnoj premiji osiguranja s 32 % udela.

Ako se uporedi učešće premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, uočava se njegov rast, sa 3,2% u II kvartala 2016. godine na 3,7% u II kvartala 2017. godine, praćen nominalnim rastom ove premije od 24,1%. Pritom, više od tri četvrtine tržišta pokrivaju tri društva za osiguranje.

Na kraju II kvartala 2017. godine, u Srbiji su poslovala 23 društva za osiguranje, što je isti broj kao i u 2016. godine. Isključivo poslovima osiguranja bavilo se 19 društava, a poslovima reosiguranja četiri društva. Od društava koja se bave poslovima osiguranja, isključivo životnim osiguranjem bavi se pet društava, isključivo neživotnim osiguranjem njih osam, a i životnim i neživotnim osiguranjem šest društava. U istom periodu, blago je smanjen broj zaposlenih na 10.904.

???????????????????????????

U premijskom smislu, lider na tržištu osiguranja je Dunav osiguranje s udelom od 27,4 % u ukupnoj premiji osiguranja. Slede redom Generali s udelom 21 %, DDOR s 12 %, Wiener osiguranje VIG sa 10,9 % i Triglav osiguranje s 5,8% udela. Rang listu u neživotnom osiguranju čine ista osiguravajuća društva, dok je u životnim osiguranju situacija nešto drugačija, pa tako primat drži Generali s 27,6 % udela, slede Wiener s 21,4%, Grawe sa 15,6%, Societe Generale osiguranje s 8,3%, Uniqa sa 7,9% udela, te Dunav sa 6,4% udela.

Izvor: NBS
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…