logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Tržište osiguranja u Republici Srpskoj poraslo za 7 posto

BIH-RS • Direktor Agencije za osiguranje Republike Srpske Slaven Dujaković ukazuje da je premija na tržištu osiguranja povećana za 7% i upozorava na višegodišnju nelojalnu konkurenciju. Dujaković u intervjuu Srni precizira da je obračunata premija na tržištu osiguranja u Srpskoj u prošloj godini godini iznosila 182.727.085 KM.
U ukupnoj premiji, neživotna osiguranja učestvuju sa 83%, a životna sa 17%. U odnosu na 2014. godinu, ostvaren je rast premije neživotnih osiguranja za 6%, dok se premija životnih osiguranja povećala za 13%. – U strukturi ukupne premije i dalje dominira premija osiguranja od odgovornosti za motorna vozila, sa učešćem od 60% u ukupno ostvarenoj premiji na tržištu osiguranja u Republici Srpskoj – navodi Dujaković. On ističe da je premija osiguranja po stanovniku u Republici Srpskoj u prethodnom periodu iznosila 60 eura, što je značajno niže u odnosu na okruženje. U Hrvatskoj, na primer, prema posljednjim dostupnim podacima, premija po stanovniku znosi 260 evra, u Sloveniji je 1.000 evra, dok u Srbiji iznosi svega 80 evra po stanovniku. – Ti podaci ukazuju da je domaće tržište osiguranja nerazvijeno, ali i da je nizak nivo svijesti stanovništva o značaju osiguranja – upozorava Dujaković u intervjuu Srni. Osim niskog nivoa znanja stanovništva o značaju i ulozi osiguranja, razloge nerazvijenosti treba tražiti i u opštim ekonomskim preduslovima razvoja tržišta osiguranja, kao što su ekonomska stabilost i dostignuti nivo životnog standarda. Dujaković upozorava i na probleme koji proizilaze iz takozvanog nelojalnog ponašanja na tržištu osiguranja, koje na ovim prostorima traje već više od decenije. Ovaj problem je posebno karakterističan za nerazvijena tržišta osiguranja, koja karakteriše, pored ostalog, i dominantno učešće premije obaveznog osiguranja od autoodgovornosti u ukupnoj premiji, kao i za tržišta koja su u prvoj fazi liberalnog određivanja premije osiguranja od autoodogovornosti. – Nelojalno ponašanje na domaćem tržištu osiguranja, najznačajnije se manifestuje pri pribavljanju obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Poznato je da društva za osiguranje, iako imaju propisnu tarifu premija i cenovnik za osiguranja od autoodgovornosti ispod kojih ne smeju da naplaćuju osiguranje, na različite načine kroz različite kanale odobravaju različite popuste – pojašnjava Dujaković. Dujaković naglašava da su, zbog karaktera sredstava kojima raspolažu, društva za osiguranje obvezna pri ulaganju vode računa o najboljem interesu osiguranika. Na tržištu osiguranja Republike Srpske trenutno deluje 13 društava za osiguranje sa sedištem u Srpskoj i 11 društva za osiguranje iz Federacije BiH, dok sedam društava iz Republike Srpske ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja u Federaciji BiH.