logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

TRIGLAV na hrvatskom tržištu penzionih osiguranja

HRVATSKA • Triglav grupa je potpisala ugovor s Raiffeisen Bank Austria ad Zagreb, o kupovini većinskog dela jedinog hrvatskog penzionog osiguranja, Društva Raiffeisen Penziono osiguravajuće društvo.

Kupovina većinskog dela hrvatskog penzionog osiguranja.

Jačanje položaja u regionu i usmerenost na razvoj životnih, zdravstvenih i penzionih osiguranja na tržištima na kojima je prisutna u skladu su sa strateškim usmerenjima Triglav grupe do 2020. godine.

Triglav grupa, odnosno njeno zavisno društvo Triglav INT, holding, d.d., koje upravlja osiguranjima Grupe izvan Slovenije sa prodavcem Raiffeisen Bank Austria, d.d., Zagreb, potpisala je ugovor o kupovini većinskog dela hrvatskog penzionog osiguranja Raiffeisen Penziono osiguravajuće društvo. Društvo će tako biti u vlasništvu Triglav grupe (75 % svih akcija društva minus jedna akcija) i Raiffeisen Bank Austria, d.d., Zagreb (25 % svih akcija društva plus jedna akcija). Potpisani ugovor je sklopljen pod suspenzivnim uslovima, prvenstveno radi dobijanja saglasnosti regulatora.

Triglav grupa ovom kupovinom ulazi na hrvatsko tržište penzionih osiguranja, širi svoje poslovanje i jača položaj u Hrvatskoj u skladu sa strategijom razvoja i rasta Triglav grupe. Nova članica Triglav grupe je jedino društvo za isplatu penzionih osiguranja u Hrvatskoj, gde uspešno posluje već od 2002. Društvo Raiffeisen Penziono osiguravajuće društvo je krajem 2017. godine u ime približno 12.000 korisnika upravljalo sredstvima u visini od oko 70 miliona evra. Hrvatski penzioni sistem zasnovan je na tri nivoa. Kod toga se prilikom penzionisanja odnosno ispunjenja određenih uslova sredstva osiguranika prenose iz drugog u treći stepen na penziono osiguranje Raiffeisen Penziono osiguravajuće društvo. Ono s dobijenim sredstvima upravlja i sprovodi isplate penzionih renti. S obzirom na demografska kretanja i potvrđene reforme sistema sledećih se godina očekuje značajno povećanje broja novih osiguranika, koji će prenositi sredstva iz drugog nivoa.

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…