logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Rekordna godina za sektor osiguranja

CRNA GORA • Društva za osiguranje za 11 meseci tekuće godine fakturisala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 86,9 miliona eura, što predstavlja rast od 9,5%

Najviši nominalni rast, po prvi put, ostvarilo je osiguranje života i to za 1,6 miliona eura, što je 13,5% više u odnosu na 11 meseci prethodne godine.

Savet Agencije za nadzor osiguranja (ANO) održao je sednicu kojom je predsedavao predsednik Saveta, Uroš Andrijašević.

Između ostalog, savet je doneo Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2020. godinu, koji su društva za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača. Redovni doprinos je utvrđen u iznosu od:

 • 4,06% od bruto fakturisane premije u 2019. godini za obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posledica nesrećnog slučaja; osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;
 • 0,406% od bruto fakturisane premije u 2019. godini za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

“Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su za 11 meseci tekuće godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 86,9 miliona eura, što predstavlja rast od 9,5%, ili 7,5 miliona eura više u odnosu na isti period prošle godine. Time je, već za 11 meseci tekuće godine, ostvarena veća premija od celokupne premije za 2018. godinu”, saopšteno je iz ANO.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za 11 meseci 2019. godine:

 • Lovćen osiguranje AD 42,7%
 • Sava osiguranje AD 17,7%
 • Generali osiguranje Montenegro AD 15,6%
 • Uniqa neživotno osiguranje AD 15,5%
 • Swiss osiguranje AD 8,5%

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za 11 meseci 2019. godine:

 • Grawe osiguranje AD 40%
 • Wiener Städtische životno osiguranje AD 27,1%
 • Lovćen životna osiguranja AD 21,6%
 • Uniqa životno osiguranje AD 11,4%

Izvor: bankar.me