logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Pokazatelji poslovanja Osiguravača

Realna finansijska snaga osiguravajućih društva je predmet interesovanja osiguranika, akcionara, budućih investitora, kreditora i organa nadzora tržišta osiguranja.

Adekvatno upravljanje rizicima od ključnog je značaja za uspešnost poslovanja Osiguravača. Od Društva za Osiguranje se zahteva sagledavanje i kvantifikovanje svih vrsta rizika kojima su izloženi u svom poslovanju, kao i efikasnije upravljanje ovim rizicima (finansijski rizici, rizici osiguranja, operativni rizici).

Važan instrument procesa upravljanja navedenim kategorijama rizika je racio analiza finansijskog položaja osiguravača.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja NBS u svom izveštaju ,,Sektor osiguranja u Srbiji“ analizira poslovanja Osiguravača i informiše javnost o svim značajnim pokazateljima poslovanja Osiguravača, navodeći i njihovo značene.

Pokazatelji poslovanja Društva za Osiguranje su:

  • solventnost
  • kvalitet imovine
  • pokrivenost tehničkih rezervi propisanim oblicima aktive
  • reosiguranje
  • profitabilnost
  • likvidnost

Tagovi: #osiguranje