logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

NBS: Rast ukupne premije osiguranja u Srbiji 18%

SRBIJA • Ukupna PREMIJA osiguravajućih društava u Srbiji je na kraju trećeg kvartala iznosila 60,6 mlrd dinara (506 mln eura), što predstavlja rast od 18% u odnosu na isti period prethodne godine.

U strukturi premije, udeo neživotnih osiguranja iznosilo je 78,5%, dok je učešće životnih osiguranja iznosilo 21,5% posto.

Rast udela životnih osiguranja sa 20,9% u istom razdoblju prethodne godine posledica je nominalnog rasta tih osiguranja od 21,3%, ističe se u izveštaju Narodne banke Srbije. Posmatrano prema vrstama osiguranja, struktura premije u trećem kvartalu 2015. godine je donekle slična strukturi u istom razdoblju 2014. godine, uz najveće učešće osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila (osiguranje od autoodgovornosti) u ukupnoj premiji od 35,8%.
Za razliku od trećeg kvartala 2014. kada je osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti i ostalih osiguranja imovine – Imovinska osiguranja po udelu sledilo osiguranje od autoodgovornosti, u trećem kvartalu 2015. usled pada premije imovinskih osiguranja od 0,1%, njegovo mesto po udelu zauzima životno osiguranje. Zatim slede imovinska osiguranja s 20,4% i osiguranje motornih vozila – kasko sa 7,8%.
Premija osiguranja motornih vozila – kasko, po prvi put od 2009. godine porasla je za 2,5%, čime se prekida njen opadajući trend.
Izvor: nbs.rs