logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

NBS: Obaveštenje o kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju

SRBIJA • U skladu sa Odlukom o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 38/2015) uvedena je obaveza kontinuiranog usavršavanja ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju koji obavljaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, i to najmanje 20 časova u toku kalendarske godine.

nbs NARODNA banka Srbije
Na osnovu Sporazuma o obuci kandidata za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika u osiguranju potpisanog između Narodne banke Srbije i Privredne komore Srbije, Privredna komora Srbije sprovodi predmetno kontinuirano usavršavanje.
privredna-komora-srbije KALENDAR SEMINARA: Usavršavanje i obuka zastupnika i posrednika u osiguranju

Obaveštavaju se svi ovlašćeni posrednici, odnosno ovlašćeni zastupnici u osiguranju koju su to zvanje stekli u prethodnom desetogodišnjem periodu po osnovu polaganja stručnog ispita u Narodnoj banci Srbije, odnosno po osnovu radnog iskustva, da je Privredna komora Srbije na svojoj internet stranici objavila Kalendar seminara za januar, februar i mart 2016. godine, kao i Prijave na osnovu kojih se zainteresovana lica mogu prijaviti za kontinuirano usavršavanje.

Navedeno usavršavanje je namenjeno svim ovlašćenim posrednicima, odnosno ovlašćenim zastupnicima u osiguranju.
Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju obavezan je da se usavršava počev od prve naredne kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je stekao navedeno zvanje.
Navedena lica dužna su da svaki put po isteku tri uzastopne kalendarske godine kontinuiranog usavršavanja, Narodnoj banci Srbije dostave dokaz o obavljenom usavršavanju, odnosno najkasnije do 1. februara naredne godine. Lica koja na dan 27. juna 2015. godine imaju zvanje ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju – dužna su da se do 1. jula 2016. godine kontinuirano usavršavaju najmanje 20 časova na način propisan Odlukom i da Narodnoj banci Srbije dostave dokaz o tome do 1. avgusta 2016. godine. Ukoliko ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju u propisanom roku ne dostavi Narodnoj banci Srbije dokaze iz prethodna dva stava, smatraće se da ne ispunjava uslove u vezi sa potrebnim stručnim kvalifikacijama koje propisuje Zakon o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014), odnosno navedena Odluka.