logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Naknada štete i osiguranje

ZRENJANIN • Pozivamo Vas na XX međunarodni naučni skup koji organizuju Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo i Pravosudna akademija iz Beograda, pod nazivom

Prouzokovanje i naknada štete i osiguranje koji će se ove godine od 14. do 16. septembra održati u Zrenjaninu – hotel Vojvodina.

 Program XX međunarodnog naučnog skupa:

naknada-stete-i-osiguranje

Učešće na našem skupu imaće više od 30 naučnika i praktičara iz zemlje i inostranstva.

 PROGRAM – Tematske oblasti – autori i radovi
 I – NAKNADA ŠTETE
 •   Nataša Mrvić Petrović, Zdravko Petrović – RENTA ZBOG TRAJNO POVEĆANIH POTREBA  •   Ilija Zindović, Dragica Barać – UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE  •   Aleksandra Višekruna – NANOŠENJE ŠTETE POSLOVNOM UGLEDU KOMPANIJE  •   Ana Čović – ŠTETA USLED NEREALIZOVANJA ALIMENTACIONIH ZAHTEVA I PRAVNA REULATIVA U OVOJ OBLASTI  •   Jelena Ćeranić – ODGOVORNOST DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE POJEDINCIMA ZBOG POVREDE PRAVA EU – ocena primene režima odgovornosti dvadeset godina nakon presude Francovich   •   Katarina Jovičić – ODNOS UGOVORNE KAZNE I NAKNADE ŠTETE  •   Oliver Nikolić – NAKNADA ŠTETE I JURISPRUDENCIJA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA  •   Uroš Ćemalović – COMPENSATION FOR PATENT INFRINGEMENT – NORMATIVE ANALYSIS OF THE RELEVANT PROVISIONS OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (16th EDITION) (NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU POVREDE PRAVA NA PATENT – NORMATIVNA ANALIZA ODREDABA KONVENCIJE O EVROPSKOM PATENTU (16. IZDANJE)  •   Vesna Bilbija – NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR  •   Zoran Ilkić – PRAVNE PRETPOSTAVKE ZA USPEŠNO POBIJANJE RADNJI KOJIMA SE PROUZROKUJE ŠTETA POVERIOCIMA  •   Dragan Obradović, Magdalena Makiela – UMOR VOZAČA KAO UZROK SAOBRAĆAJNE NEZGODE I NAKNADA ŠTETE  •   Duško Medić – NEKI ASPEKTI NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE (kamate i nasljeđivanje i ustupanje potraživanja naknade)  •   Nenad Đurđević, Božidar Otašević – ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROKOVANU NASILJEM GLEDALACA NA SPORTSKOJ PRIREDBI  •   Slobodan Stanišić – PREDUGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU (Culpa in contrahendo)  •   Vladimir Kozar, Vanda – RASKIDA UGOVORA O KREDITU KROZ PRIZMU KLAUZULE REBUS SIC STANTIBUS I PRAVA NA NAKNADU ŠTETE  •   Borivoje Živković – NAKNADA ŠTETE PREMA ZAKONU O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA  •   Dragica Popesku – ODGOVORNOST ZA DRUGOGA, KAO VID ODGOVORNOSTI BEZ OBZIRA NA KRIVICU I PO OSNOVU KRIVICE  •   Ilija Babić – ODGOVORNOST MALOLETNIKA ZA PROUZROKOVANU ŠTETU  •   Jelena Borovac – POVREDA PRAVA PACIJENTA NA OBAVEŠTENjE O MOGUĆIM KOMPLIKACIJAMA OPERACIJE I NAKNADA ŠTETE  •   Miloš Vojinović – SPECIFIČNOSTI U VEŠTAČENJU NEMATERIJALNE ŠTETE NAKON UJEDA PSA
II – OSIGURANJE
 •   Ana Čović – ŠTETA USLED NEREALIZOVANJA ALIMENTACIONIH ZAHTEVA I PRAVNA REULATIVA U OVOJ OBLASTI  •   Andrej Pak – POLISA OSIGURANJA U SAVREMENOM ZAKONODAVSTVU I ODREDBE O POLISI U NACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE  •   Berislav Matijević – OSIGURATELJ KAO SOLIDARNI DUŽNIK- materijalni i procesni aspekti  •   Iva Tošić – OSIGURANJE OD LEKARSKE ODGOVORNOSTI  •   Jasna Pak – REGRESNI ZAHTEV KOD PRAVNIH ODNOSA OSIGURANJA  •   Jelena Kostić – EVROPSKI SISTEM OSIGURANJA DEPOZITA I OSIGURANJE DEPOZITA U REPUBLICI SRBIJI  •   Jelena Vukadinović Marković – DUŽNOST UGOVARAČA OSIGURANJA DA PRIJAVI OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA OCENU RIZIKA U UGOVORIMA O OSIGURANJU  •   Katica Tomić – INVESTICIJSKI PROIZVODI OSIGURANJA U PRAVU EU  •   Miloš Stanić – SPORT(ISTI) I OSIGURANJE  •   Nikola Dožić – PROBLEMI RIZIKO OSIGURANJA KREDITA U PRAVU CRNE GORE  •   Simone Benvenuti, Milica V. Matijević – THE CHANGING NATURE OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT INSURANCE IN EUROPE (PROMENA PRIRODE ZAPOSLENJA I OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI U EVROPI)  •   Vladimir Čolović – ZASTARELOST REGRESNOG ZAHTEVA KOD UGOVORA O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI  •   Vladimir Njegomir, Ranka Krivokapić – OSIGURANJE PREDUZETNIKA  •   Zorica L. Šipovac, Vladimir D. Šipovac – OSIGURANJE JAVNIH IZVRŠITELJA  •   Wolfgang Rohrbach – ÜBERBEVÖLKERUNG – die unterschätzte Gefahr (PRENASELJENOST- potcenjena opasnost)  •   Ilija Smiljanić – USLOVI KASKO OSIGURANJA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U SRBIJI  •   Katarina Ivančević – OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA  •   Ljiljana Stojković – O NEKIM ASPEKTIMA REGULATORNOG OKVIRA SISTEMA UPRAVLjANjA U DRUŠTVU ZA OSIGURANjE  •   Mirjana Glintić – RAZLIKE IZMEĐU OSIGURANjA ŽIVOTA I OSIGURANjA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA U POGLEDU KUMULACIJE PRAVA
 III – OSTALO
 •   Ljubodrag Pljakić – UPRAVNO POSTUPANjE U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU  •   Vladimir Vrhovšek – NEKI PROBLEMI MEDIJSKOG PRAVA U SUDSKOJ PRAKSI
 PRIJAVA učešća i dodatne informacije: TTC TOP TRAVEL CENTAR | Izvršni organizator
ikonica-adresa  Rige od Fere 6 | Beograd
ikonica-telefon  011 30 20 200
ikonica-www  office@toptravelcentar.rs
ikonica-www  www.toptravelcentar.rs
    Soba 1/1 | 1/226.990 RSD | 25.500 RSD |za uplate iz inostrastva 245 € Paket aranžman obuhvata: 3 polupansiona u izabranom hotelu (doručak/švedski sto, večera u hotelu/klasično posluživanje, svečana večera u restoranu), boravišnu taksu i osiguranje i kotizaciju.
  •   •    za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija iznosi 12.500 RSD
  •   •    za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija sa svečanom večerom iznosi 15.990 RSD
Kotizacija obuhvata: učešće u radu savetovanja, zbornik radova i propagandni materijal, koktel, kafe pauze po planu Organizatora. Dobro došli u Zrenjanin!
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…