logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Koje su prednosti Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja? Dragan Filipović, Wiener Städtische osiguranje

Zdravlje je najveće bogatstvo, a briga o zdravlju treba da bude jedan je od glavnih prioriteta u životu svakog čoveka.

Sa druge strane, često nismo zadovoljni osnovnim zdravstvenim osiguranjem, jer ne može da odgovori svim našim potrebama, pre svega u brzini dobijanja željene usluge, dodatnim troškovima, izboru lekara ili ustanove, a na žalost u nekim slučajevima i neadekvatno pruženom stručnom negom.

Na koji način se dodatno obezbediti?

O potrebi unapređenja zdravstvene zaštite i značaju DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG osiguranja, za Centar za Osiguranje, govori direktor sektora za osiguranje lica Wiener Städtische osiguranja i ovlaščeni aktuar, Dragan Filipović.

U kojoj meri je prednost imati polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, posebno za građane koji su inače navikli da sopstvenim sredstvima plaćaju određene zdravstvene usluge?

Glavna prednost koju nudi ovo osiguranje sastoji se u tome da svako osigurano lice može da koristi usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja do visine osigurane sume onog paketa koji je odabrao, bez obzira što postoji mogućnost da cena obavljenih pregleda u toku trajanja osiguranja bude viša od plaćene premije. Ovakav način korišćenja zdravstvenih usluga može da bude značajno isplativiji od uobičajenog, gde pacijenti zdravstvenu uslugu plaćaju direktno pružaocu usluga nakon obavljenog pregleda, pri čemu ukupan iznos plaćenih usluga može da bude i znatno viši od premije osiguranja.

Pored toga, osiguranici imaju mogućnost korišćenja usluga našeg call centra u kom je zaposleno lekarsko osoblje, da u direktnom kontaktu sa lekarima dobiju informaciju o svojim tegobama i da zakažu pregled u odgovarajućoj ustanovi, čime se isključuje obaveza čekanja u domovima zdravlja, što je inače redovna pojava.

Značajan rast poslednjih godina beleži individualno porodično dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Da li su naši građani shvatili značaj ove vrste osiguranja?

Potpuno ste u pravu. O tome najbolje govori činjenica da je premija porodičnog zdravstvenog osiguranja u stalnom porastu. Treba napomenuti da ova vrsta osiguranja predstavlja dobar primer raspodele rizika gde, obično deca, više koriste usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u odnosu na svoje roditelje. Shodno tome, osiguravač je u prilici da premiju prilagodi preuzetom riziku, što znači da je cena u ovom slučaju povoljnija nego kada bi se osiguravala samo deca.

Da li su poreske olakšiće kod kolektivnog dobrovoljnog zdravstenog osiguranja povećale broj kompanija koje ugovaraju osiguranje za svoje zaposlene?

Svakako da poreske olakšice daju veći prostor poslodavcima da razmišljaju o ugovaranju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za svoje zaposlene. U ovom trenutku najzastupljeniji korisnici kolektivnog zdravstvenog osiguranja su firme u stranom vlasništvu, najvećim delom i zbog toga što je u razvijenim državama Evropske unije ovaj vid osiguranja zastrupljen u značajnoj meri.

Iskustvo koje zemlje regiona i EU u vezi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja nam može koristiti?

Svako iskustvo koje su zemlje regiona ili EU stekle u procesu sprovođenja ove vrste osiguranja je dobrodošlo. Treba imati u vidu da se zakonski okvir u kom se obavlja posao zdravstvenog osiguranja razlikuje, tako da prosto prepisivanje nije moguće. Ali u svakom slučaju treba koristiti iskustva drugih da bi se izbegle greške koje su oni pravili.

Koji paket Wiener Stӓdtische zdravstvenog osiguranja možete preporučiti?

Za osobe koje žele da imaju kompletnu zaštitu, a koja podrazumeva za osiguranika prihvatljivu premiju, svakako bih preporučio paket usluga koji daje pokriće za vanbolničko i bolničko lečenje. Pored pregleda, bolničkog lečenja, on podrazumeva i pokriće troškova svih dijagnostičkih procedura i takav zadovoljava potrebe za zdravstvenim uslugama savremenog čoveka (brza, ciljana, adekvatna). Naravno, osim navedenog paketa, postoje i drugi paketi sa višim odnosno nižim nivoom pokrića, koji se mogu ugovoriti uz odgovarajuću premiju osiguranja.

wiener.baner.600x129

Polisa osiguranja Wiener Stӓdtische Best Doctors obezbeđuje zdravstvenu zaštitu koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja u inostranstvu. Imaju li naši građani potrebu za ovom vrstom dodatne zaštite?

Nažalost, vrlo često imamo priliku da vidimo u sredstvima javnog informisanja apele za pomoć osobama kojima je neophodno lečenje u inostranstvu, a koje je izuzetno skupo i značajno prevazilazi finansijske mogućnosti obolelih osoba. Upravo za takve slučajeve ova vrsta osiguranja je i namenjena, jer pokriva troškove lečenja nekoliko najtežih bolesti za koje je, vrlo često, neophodan tretman u inostranstvu. U takvim slučajevima, osiguranici su u mogućnosti da odaberu ustanovu sa predloženog spiska u kojoj žele da se leče.

Da li budući razvoj DZO isključivo zavisi od opšteg ekonomskog stanja? Mogu li Osiguravači svojim prilagođenim ponudama, u saradnji sa drugim relevantnim institucijama, dodatno unaprediti zdravstvenu zaštitu koja nam je svima neophodna?

Naravno da je za razvoj osiguranja uopšte, pa samim tim i zdravstvenog osiguranja, ekonomski aspekt veoma bitan. Međutim, to ne isključuje stalnu aktivnost osiguravača, domova zdravlja i u krajnjem slučaju pacijenata, koji svojim predlozima mogu da doprinesu promeni zakonodavnog okvira koji bio omogućio razvoj ove vrste osiguranja. Pored toga, saradnja pružaoca zdravstvenih usluga i osiguravača može da doprinese razvoju novih proizvoda u okviru dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja interesantnih korisnicima, a koji bi se i cenovno približili finansijskim mogućnostima šire populacije stanovništva.

Izmena zakonske regulative je u ovom delu neophodna, ako se želi omogućiti stanovništvu da samo upravlja načinom i kvalitetom potrebne zdravstvene usluge. Tu pre svega mislim na značajan obavezan iznos dela zarade koji se izdvaja za obavezno zdravstveno osiguranje, a koji vrlo malom broju zaposlenih ostavlja prostor za ulaganje u privatne „fondove“ dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, u kojem jedino ima šansu da koristi usluge na način većim delom prilagođen svojim potrebama.

Wiener Städtische osiguranje →