logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Kako se utvrđuje profitabilnost Osiguravača

Osiguravači ostvaruju profit na bazi preuzimanja rizika, odnosno pružanjem usluge osiguranja i plasmanom prikupljenih sredstava na finansijskom tržištu.

Racio brojevi koji pokazuju dobitak od preuzimanja rizika su:

  • racio šteta
  • racio troškova
  • kombinovani racio

Racio šteta predstavlja procentualno učešće nastalih osiguranih šteta u zarađenoj premiji za period od jedne godine.

Racio troškova predstavlja procentualno učešće troškova sprovođenja osiguranja u zarađenoj premiji.

Kombinovani racio dobija se kao zbir dva prethodno navedena racia.
Ukoliko je kombinovani racio manji od 1 (ili 100%) tada osiguravač ostvaruje profit po osnovu poslova osiguranja.

Uspešnost investiranja se meri raciom investiranja, koji predstavlja procentualno učešće prinosa od ulaganja u zarađenoj premiji.

Ukupna profitabilnost osiguravača se dobija kao razlika kombinovanog racia i racia investiranja.

Pored racia koji mere uspešnost neophodna je analiza i racio pokazatelja solventnosti osiguravača.

Racio solventnosti se dobija kao odnos sopstvenog kapitala i godišnjih neto prihoda od premije.

Tagovi: #osiguranje