Počnite planirati

Osiguranje u regionu


SEKTOR osiguranja u Srbiji u poređenju sa Hrvatskom i Slovenijom zaostajanje, posebno u pogledu dva parametra: VISINA premije i UČEŠĆE životnog osiguranja.
UKUPNA premija osiguranja (miliona €)

ukupna-premija-2013

PREMIJA osiguranja u regionu iznosila je 4,17 milijarde €.

UKUPNA premija osiguranja u Srbiji iznosi 561 miliona €, dok je u Hrvatskoj 1,19 milijarde €, a u Sloveniji skoro četiri puta veća i iznosi 1,97 milijarde €.

UKUPNA premija po stanovniku (€)

ukupna-premija-po-stanovniku-2013

PREMIJA osiguranja po stanovniku pokazuje još veće razlike. Slovenija sa prosečnom premijom po stanovniku od 963 €, daleko je ispred svih ostalih zemalja regiona, a sledi je Hrvatska sa 277 € premije.

UKUPNA premija po stanovniku u Srbiji iznosila je oko 77 €, u Crnoj Gori 116 €, u BiH 65 € i Makedonija sa 56 €.

UDEO premije ŽIVOTNOG osiguranja (%)

udeo-premije-zivotnog-osiguranja-2013

 

 

UDEO premije ŽIVOTNOG osiguranja u ukupnom osiguranju u Srbiji iznosio je 21,96%, a u Hrvatskoj i u Sloveniji oko 28%

 

 

ANALIZA tržišta osiguranja

Ukupna premija osiguranja u regionu iznosi 4,2 milijarde €.  Osiguranje motornih VOZILA sa 1,4 milijarde € premije osiguranja i tržišnim udelom od 34,32% je najzastupljenije. Sledi ŽIVOTNO osiguranje sa 1,1  milijarde € premije i udelom od 25,74%. Treće mesto zauzima ZDRAVSTVENO osiguranje sa 530 miliona € premije.

U regionu je moguće razdvojiti dve grupe zemalja. Prva je više razvijena i u njoj su Slovenija i Hrvatska, a u drugoj su ostale zemlje regiona. U prvoj grupi zemalja, zakonodavstvo i nadzor osiguranja su urađeni po načelima EU-a, postoji relativna razvijenost i liberalizacija tržišta, dok u pojedinim zemljama druge grupe postoji neadekvatno zakonodavstvo i neefikasan nadzor nad osiguranjem.

ŽIVOTNO osiguranje u regionu

Indikator razvijenosti tržišta osiguranja je udeo ŽIVOTNOG osiguranja u ukupnoj premiji. Udeo životnog osiguranja najveći je u Sloveniji i Hrvatskoj.

Analiza tržišta ŽIVOTNOG osiguranja Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije, pokazuje da premija životnog osiguranja u ukupnoj premiji polako raste, ali je u odnosu na prosek EU još uvek niska.

PREDVIĐANJA u kratkom roku… Šta možemo očekivati na tržištu osiguranja?

Činjenica je da ceo region i dalje oseća posledice finansijske krize i da je potrebno još vremena da se privreda oporavi, a tržište osiguranja zabeleži značajniji rast.

Sa druge strane, region oseća posledice katastrofalnih poplava u Srbiji, BiH i Hrvatskoj. Sam iznos osigurane imovine od rizika poplave nije veliki, ali sa druge strane, veliki materijalni izdaci za obnovu, donekle će usporiti rast premije osiguranja.

Uzevši u obzir i činjenicu da je premija osiguranja na dva najveća tržišta (Slovenija i Hrvatska) u blagom padu, izgledi za kratkoročni ukupni rast tržišta osiguranja nisu pozitivni.

OČEKIVANJA tržišta osiguranja u budućnosti…

Kakva su očekivanja na srednji i dugi rok?

  •     •  dalje jačanje konkurencije, što će rezultirati daljim padom prosečne premije neživotnog osiguranja
  •     •  veća segmentacija produkata osiguranja, posebno u segmentu neživotnog osiguranja. Doći će do razvoja novih osiguranja
  •     •  osiguravači će više pažnje usmeriti na snižavanje troškova obrade šteta, otkrivanje i sprečavanje prevara, snižavanje internih troškova, što će na dugi rok imati pozitivan rezultat kod većine neživotnih osiguranja
  •     •  ukrupnjavanje tržišta (integracija manjih sa većim Osiguravačima)
  •     •  razvoj ZDRAVSTVENOG osiguranja (jačanje kvaliteta ponude zdravstvenog osiguranja)
  •     •  promene zakonodavstva i usklađivanje sa dobrom praksom EU-a.