Počnite planirati

Nadzor nad osiguranjem


 Prema odredbama Zakona o osiguranju i Zakona o Narodnoj banci Srbije, NADZOR nad obavljanjem delatnosti osiguranja obavlja Narodna banka Srbije (NBS)

NBS-zastita korisnikaNezavisnost i samostalnost centralne banke, transparentnost u procesima donošenja odluka i izricanja mera i orijentisanost ka kontinuiranom sprovođenju reformi u finansijskom sektoru – osnovni su principi kojima se NBS rukovoditi u vršenju nadzora u oblasti osiguranja.

Da bi realizovala postavljene ciljeve na tržištu osiguranja, NBS je istovremeno radila na stabilizaciji sektora, vraćanje poverenja građana u sektor, kreiranju osnova za razvoj sektora osiguranja, unapređivanju funkcije supervizije i kontinuiranom edukovanju.

NBS pored poslova nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, izdaje dozvole za obavljanje poslova osiguranja, reosiguranja, posredovanja i zastupanja u osiguranju, kao i za obavljanje poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja, daje saglasnost na akte i radnje propisane zakonom, donosi akte propisane zakonom, obrađuje statističke i druge podatke i razmatrati prigovore Osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

Primarni cilj NBS je uspostavljanje finansijski pouzdanog i stabilnog tržišta osiguranja radi zaštite interesa korisnika osiguranja, pri čemu se posebna pažnja posvećuje kontroli poslovanja, načinu upravljanja rizicima i proceni rizika kojima su osiguravajuće kuće izložene u poslovanju.

Pored zaštite prava Osiguranika i korisnika osiguranja osnovni cilj NBS, svakako je i zaštita domaćih Osiguravača i kontrola ispunjenosti obaveze zadržavanje novčanih sredstava za ulaganja na domaće finansijsko tržište, čime se pozitivno utiče na platni bilans države.

NBS prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole za rad društva za osiguranje, proverava da li je ispunjen uslov zakonskog minimuma novčanog dela osnovnog kapitala pri osnivanju.

Novčani deo osnovnog kapitala akcionarskog društva za osiguranje, prilikom osnivanja, ne može biti manji od dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, i to za:osnovni kapital-osiguravaca-novcani-deo-pri-osnivanjuAkcionarsko društvo za osiguranje dužno je da u svom poslovanju obezbedi da osnovni kapital društva uvek bude u visini koja nije manja od ovog minimalnog zakonskog iznosa.

Sektor za NADZOR nad obavljanjem delatnosti osiguranja NBS, obavlja i sledeće:
  •        procenjuje sposobnost društva za osiguranje da izmire svoje obaveze (sadašnje i buduće) u potpunosti
  •        procenjuje kompetentnost rukovodstva osiguravajućih društva da upravljaju preuzetim rizicima
  •        procenjuje adekvatnost sistema internih kontrola i njihovog sprovođenja
  •      •  blagovremeno identifikuje i procenjuje preuzete rizike
  •        blagovremeno i konzistentno preuzmima određene mere