Počnite planirati

Štete i naknade iz osiguranja (pojam i vrste)


KVALITET ugovora o osiguranju iskazuje se kada nastane šteta.

potpisivanje-polise

Ugovor o Osiguranju je dvostrano obavezni ugovor.

Osnovna obaveze Osiguravača je, kada se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj, isplata naknade (štete).

Osnovna obaveze Osiguranika (ugovarača) je plaćanje premije osiguranja i prijava svih elemenata značajnih za budući ili sadašnji ugovor o osiguranju.

 Kada se isplaćuje NAKNADA iz osiguranja?

Isplata NAKNADE bilo koje štete vrši se prema zakonu, u roku od 14 dana, od dana kompletiranja dokumentacije za likvidaciju štete.

Osnovni razlozi zbog kojih po ostvarenju osiguranog slučaja, mogu nastati problemi je u činjenici da se prilikom zaključenja ugovora o osiguranje ne vodi dovoljno računa. Krivicu za to snose obe ugovorne strane:

  •      •   OSIGURAVAČI, kada ne uruče Opšte i Posebne uslove osiguranja ili kada je osnovni cilj Prodavaca osiguranja zaključenje novog ugovora, a ne efikasna zaštita onoga koga osiguravaju.
  •      •   OSIGURANICI, kada ne traže pojašnjenje samog ugovora, kada se ne informišu dovoljno ili kada dostavljene uslove ne čitaju.
 Delatnost osiguranja razlikuje više vrsta ŠTETA, kao što su:
  •      •   štete na licima
  •         štete iz odgovornosti
  •      •   štete na stvarima (imovini)

Štetom na LICIMA smatra se šteta, nastala usled povrede tela, narušavanja zdravlja ili smrti osiguranika ili trećih lica

Štetom na STVARIMA (imovini) smatra se šteta, koja je nastala na stvarima koje imaju materijalnu vrednost.

Štetom iz ODGOVORNOSTI smatra se, šteta koja je nastala usled Osiguranikove odgovornosti za štetu.