Počnite planirati

Prijava štete na imovini


U cilju što brže i kvalitetnije PROCENE i LIKVIDACIJE štete, po nastupanju osiguranog slučaja, neophodno je preduzeti i pridržavati se sledećih radnji:

 tabla-osiguranje-imovine preduzeti sve da se ograniče štetne posledice nastalog osiguranog slučaja

 • • odmah, a najkasnije u roku od tri dana po ostvarenju osiguranog slučaja, prijavite pismeno, telefonski ili na neki drugi uobičajeni način, da je na osiguranim stvarima nastala šteta
 • • do dolaska predstavnika Osiguravača ne menjati stanje nastalo posle nastanka osiguranog slučaja izuzev ukoliko to nije neophodno zbog javnog interesa, sprečavanja povećanja štete

POŽARNI rizici

Kada se dogodi POŽAR najpre treba da se pozove vatrogasna služba na broj 193.

 

POŽAR ili eksploziju Osiguranik mora da prijavi MUP-u i da navede šta je sve oštećeno ili uništeno prilikom požara odnosno eksplozije.

 

Potvrda MUP-a o nastanku osiguranog slučaja je osnovni preduslov za isplatu naknade iz osiguranja.

Neophodno je sačuvati sve delove oštećene opreme, objekta, zaliha, kako bi procenitelj štete mogao da obave uviđaj.

Da bi procena i likvidacija šteta bila što brža i objektivnija, neophodno je dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju o osiguranom slučaju.

Pored popunjenog FORMULARA za prijavu štete, neophodno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

 •      potvrda MUP-a
 •      stanje zaliha u skladištu u momentu nastanka štete
 •      potvrda hidrometeorološkog zavoda u slučaju oluje ili grada
 •      analitička kartica osigurane opreme/objekta
 •      ulazne fakture za oštećene ili uništene zalihe robe

Provalna KRAĐA i RAZBOJNIŠTVO

Provalna KRAĐA ili RAZBOJNIŠTVO se moraju prijaviti nadležnom organu MUP-a. U prijavi se navodi šta je od predmeta, stvari uništeno, oštećeno odnosno otuđeno.

Neophodno je sačuvati sve delove oštećene opreme, objekta, stvari kako bi procenitelji štete mogli da obave uviđaj.

 

Pored popunjenog FORMULARA za prijavu štete, neophodno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

 •      potvrda MUP-a
 •      izjava osiguranika u vezi sa provalnom krađom i razbojništvom
 •     •  ukoliko se radi o razbojničkoj krađi dostavljaju se izjave svedoka
 •      popis ukradenih predmeta, stvari ili oštećene robe sa nabavnim cenama i datumima nabavke
 •      za ukradenu robu/zalihe prilažu se ulazne fakture
 •      po potrebi se dostavljaju i knjigovodstvene kartice sa stanjem na dan krađe
 •      ako je angažovan ovlašćeni servis da popravi oštećeni objekat ili predmet, potrebno je dostaviti račun o popravci sa detaljnom specifikacijom utrošenog rada i fiskalnim isečkom računa

Osiguranje STAKLA od loma

Pored popunjenog FORMULARA za prijavu štete, neophodno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

 •      izjava o uzrocima nastanka loma stakala i obimu oštećenja
 •      račun o popravci sa detaljnom specifikacijom utrošenog rada i materijala

Osiguranje MAŠINA od loma

Pored popunjenog FORMULARA za prijavu štete, neophodno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

 •      od strane ovlašćenog servisera ili drugog ovlašćenog stručnog lica dostaviti zapisnik o izvršenoj defektaži nastale štete na predmetu osiguranja
 •      predračun/račun o izvršenoj popravci sa propratnim radnim nalogom.
 •      ostala dokumenta koje može zatražiti Osiguravač

 

NAKNADA štete se plaćaju po dostavljenim fakturama uz fiskalni račun.