Počnite planirati

Saveti za Osiguranje NBS


Napraviti pravi izbor programa osiguranja i rizika koje će biti osigurani, nije jednostavno, ali je neophodno i od ključne važnosti, jer Vaša sigurnost zavisi od Vašeg izbora!

NBS-zastita korisnikaPotrudićemo se da Vam adekvatnim i pouzdanim informacijama pomognemo i ukažemo na značaj i neophodnost osiguranja, ali sa druge strane, nećemo Vam sugerisati kojeg Osiguravača izabrati.

Osiguravač koji Vam uliva najviše poverenja neka bude Vaš izbor! Odluka je na Vama…

OSIGURANJE je ekonomska nužnost, a dilema može postojati samo kod izbora od kojih rizika se zaštititi i kod izbora osiguravača. Prilikom potpisivanja ugovora o osiguranju, morate biti tačno i potpuno informisani o konkretnoj vrsti osiguranja i biti svesni šta osiguranje tačno obezbeđuje kao ekonomsku zaštitu za plaćenu premiju.

 Zaključite samo onaj UGOVOR o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su Vaša prava i obaveze, a koja su prava i obaveze osiguravajućeg društva.
 Osigurajte se od RIZIKA za koje znate šta obuhvataju.

Sastavni deo ugovora o osiguranju su i OPŠTI i POSEBNI uslovi one vrste osiguranja za koju potpisujete ugovor.

Uslovima osiguranja se uređuju prava i obaveze između Osiguranika i Osiguravača. Osiguravač je dužan da prilikom zaključenja ugovora osiguraniku preda uslove osiguranja ukoliko nisu (što je najčešći slučaj) odštampani na polisi osiguranja.

OPŠTE uslove osiguranja donosi Osiguravač unapred, određujući njima sadržaj budućih ugovora za svaku pojedinu vrstu osiguranja.

Opšti uslovi osiguranja su najčešće opširni i, na prvi pogled, zahtevaju posebno stručno znanje da biste ih razumeli. Zastupnik u osiguranju (prodavac polise) dužan je da Vam ih objasni. Ti uslovi su sastavni deo ugovora i stavljanjem potpisa na polisu (ugovor o osiguranju) potvrđujete da ste ih razumeli i da ste na njih pristali, tj. da ste pristali na sva prava i obaveze koji iz njih proističu.

POSEBNI uslovi su oni uslovi osiguranja o kojima se Osiguranik i Osiguravač sporazumevaju.

 Učestvujte u određivanju OSIGURANE sume tražeći da Vam se objasni na koji način je ona bitna za Vašu obavezu i pravo na naknadu štete.

SUMA osiguranja (osigurana suma) važan je element ugovora o osiguranju i služi za obračun visine premije. Osiguravač je uključen u određivanje visine sume osiguranja, ali konačnu odluku o sumi osiguranja donosi i određuje Osiguranik.

Kod osiguranja lica ona je isključivo merilo obaveze Osiguravača, dok je kod osiguranja imovine to samo jedan od činilaca (pored vrednosti stvari koja je osigurana i utvrđene visine štete) za određivanje iznosa koji će vam biti isplaćen.

 Kod nekih osiguranja i Vi učestvujete u šteti.

To je Vaš udeo u novčanom iznosu naknade štete. Za procenat učešća u šteti, biće Vam umanjen iznos utvrđene štete.

izvor: www.tvojnovac.nbs.rs