Počnite planirati

Sastanak sa savetnikom (agentom) osiguranja


moj-agent-logo cepeos

Kada dođe vreme da razgovarate sa agentom (SAVETNIKOM) osiguranja, potrebno je da obratite pažnju na sledeće:

Budite spremni odgovarati na puno pitanja

Da bi SAVETNIK mogao sagledati detaljnu ocenu Vaših potreba, mora saznati dosta informacija o Vašim ciljevima i mogućnostima. Na osnovu toga, predložiće Vam optimalan program osiguranja i odgovarajuću premiju, odnosno sumu osiguranja.

Budite otvoreni i iskreni…

Na postavljena pitanja odgovarajte istinito, jer samo na osnovu poudanih informacija zaključujemo KVALITETNU polisu. Kada dođe do zahteva za isplatu, detaljni i istiniti odgovori i prethodno date informacije omogućavaju brzu isplatu naknade i ostvarenje drugih obaveza Osiguravača.

 

Netačne podaci mogu prouzrokovati zakašnjenje ili čak odbijanje zahteva za isplatu osigurane sume, ukoliko je prilikom zaključenja polise osiguranja, Osiguranik namerno prećutao ili dao netačnu informaciju (npr. kod životnog osiguranja- o svom zdravstvenom stanju u trenutku zaključenja ugovora...).

 

Nemojte potpisivati polisu osiguranja na prvom sastanku, odnosno istog trenutka, ako ne razumete nešto što Vam AGENT objašnjava. Zamolite svog SAVETNIKA da Vam objasni ponovo sve što Vas zanima.

 

Ukoliko Vam AGENT osiguranja (ZASTUPNIK) ne uliva poverenje koje je neophodno, preporučujemo Vam da se obratite drugom.

Potrebno je upoznati se sa konkretnim proizvodom osiguranja

Tražite da Vam PRODAVAC osiguranja, objasni sve što Vas zanima u vezi sa ugovorom koji imate nameru da potpišete.

 

Preporučujemo Vam da pročitate celokupan dokument ili neka Vam AGENT (ZASTUPNIK) osiguranja naznači sve bitne odredbe ugovora (ponude, polise, opštih, posebnih i dodatnih uslova) i drugih dokumenta koji opisuju proizvod.

 

Ukoliko niste dobili najrelevantnije podatke vezane za osiguranje, insistirajte da Vam  iste AGENT (SAVETNIK) osiguranja dostavi u pisanoj formi (mail, info ponuda ...). Proverite da li su Vam ti podaci adekvatni i lako razumljivi.

Pitati u kojim slučajevima i koji slučajevi nisu obuhvaćeni osiguranjem?

Informišite se o svim bitnim i neuobičajnim isključenjima posebnih slučajeva koji nisu obuhvaćeni polisom.

 

Bitni slučajevi su svi oni koji mogu biti od uticaja prilikom donošenja odluke osiguranika da li da zaključi ugovor, koji umanjuju troškove koje ima osiguravajuće društvo, koji bitno utiču na cenu proizvoda, kao i oni koji ukazuju na pokrivenost osiguranih slučajeva polisom.

Pitati da li i u kojim slučajevima imate pravo raskida ugovora?

Informišite se u kojim slučajevima i da li se može podneti zahtev osiguravajućem društvu za raskid ili prigovor.

Potrebno je da imate potpunu sigurnost u pogledu kupljenog proizvoda

Uzajamna saradnja PRODAVCA osiguranja, sa jedne strane i potencijalnog KORISNIKA usluga osiguranja, u skladu s dobrim poslovnim običajima i dobrom poslovnom praksom Osiguravača, trebala bi da omogući korisnicima potpunu SIGURNOST u pogledu kupljenog proizvoda, rizika i osiguranih slučajeva koji su njime pokriveni.

 

Samo pažljivo odabrano i ugovoreno osiguranje je dobro osiguranje!

 

ON-LINE baza agenata-moj agent  Saznajte više... 
 

Preporuke za izbor savetnika (AGENTA) osiguranja  Saznajte više...