Počnite planirati

Najčešće pitanja o putnom zdravstvenom osiguranju


Da li PUTNO osiguranje važi i na putu do destinacije?

OSIGURANJE važi od momenta prelaska naše granice, što znači da važi i u zemljama kroz koje se prolazi (tranzit) do krajnje destinacije (npr. u Makedoniji na putovanju do Grčke).

Ko se POTPISUJE na polisi?

Ako više odraslih osoba (i/ili deca) putuju zajedno, dobija se jedna polisa sa navedenim ličnim podacima osoba koje putuju, a glasi na ime osobe koja uplaćuje premiju i koja se tom prilikom potpisuje.

Ukupna PREMIJA (iznos na polisi) je zbir premija izračunatih po individualnoj tarifi (ukoliko osobe koje putuju nisu porodica za šta važe posebne tarife).

Na koji NAČIN se može platiti osiguranje?

OSIGURANJE se može platiti karticom ukoliko prodajno mesto ima POS terminal, odlaskom u banku-uplatnicom (što je komplikovanije), elektronskim putem preko računa Ugovarača ili preko računa pravnog lica, ukoliko je pravno lice Ugovarač osiguranja.

Koja je standardna OSIGURANA suma za putno osiguranje?

OSIGURANA suma zavisi od destinacije na koju se putuje.

Standardna suma za EU iznosi od 30.000€ do 35.000€ (u zavisnosti od osiguravača).

Može li PRAVNO lice biti Ugovarač putnog osiguranja?

Da. PRAVNO lice za potrebe obavljanja svoje delatnosti može biti Ugovarač osiguranja, ali se na polisi obavezno navode i Osiguranici.

Da li se može PRODUŽITI trajanje polise?

U zavisnosti čiju polisu posedujete, pojedini Osiguravači ostavljaju mogućnost da u slučaju da produžavate boravak u inostranstvu, MOŽETE produžiti i period osiguranja.

Preporučujemo Vam da se o mogućnosti produžetka osiguravajućeg pokrića direktno informišite kod Osiguravača čiju polisu posedujete.

Šta ako se OSIGURANIKU dogode dve nezgode?

Ne postoji ograničenje u pogledu broja prijavljenih osiguranih slučajeva. OGRANIČENJE postoji samo u limitima za pojedine osigurane slučajeve, odnosno sumi osiguranja naznačenoj na samoj polisi.

Da li STRANAC može kupiti polisu putnog osiguranja?

STRANAC može kupiti polisu putnog osiguranja ukoliko ima prijavljeno boravište u našoj zemlji i pod uslovom da ne putuje u zemlju iz koje je, odnosno čiji je državljanin.

Osiguravajuće pokriće putnog osiguranja za stranca ne važi u našoj zemlji kao i u zemlji čiji je državljanin.