Počnite planirati

Najčešća pitanja vezana za osiguranje života


Koju vrstu ugovora treba sklopiti?

Jedno od najčešćih pitanja koje ljudi postavljaju o životnom osiguranju jeste, koje životno osiguranje treba zaključiti?

 

Odgovor glasi: to zavisi od mnogo faktora, jer izbor kod svakog pojedinca posebno, zavisi od različitih ličnih okolnosti, uključujući period pokrića, financijskih mogućnosti, rizika koji se osiguravaju …

Ko može da zaključi ugovor o osiguranju života?

Ugovarač osiguranja života može biti punoletno fizičko lice, odnosno lice koje ima poslovnu sposobnost (pravo da zaključi ugovor).

Ko se može osigurati?

Osigurati se mogu zdrave osobe od navršene 14. godine života pa do navršene 65. godine. Bolesne osobe mogu se osigurati isključivo na osnovu obavljenog lekarskog pregleda, odnosno na osnovu procene osiguravajuće kuće.

Na koji rok se osiguranje može ugovoriti?

Osiguranje se može ugovoriti na rok od 10 do 25 godina (u pojedinim osiguravajućim kompanijama životno osiguranje se može ugovoriti i na 5 godina, odnosno do 30 godina).

 

Riziko  životno osiguranje koje nije štednog karaktera se može ugovoriti i sa rokom koji je kraći (npr. jedna godina).

U kojoj valuti se uplaćuje premija osiguranja ?

Osiguranje se ugovara u EUR-ima (u pojedinim osiguravajućim kompanijama premija se može plaćati i u dinarima).

Koji je postupak za ugovoranje osiguranja života?

Ugovarač osiguranja popunjava ponudu za zaključenje ugovora o osiguranju života. Osiguravajuće pokriće po polisi počinje 1-ovog u mesecu koji je naznačen na ponudi, pod uslovom da je ponuda blagovremeno stigla i da je Osiguravač u roku od 8 dana nije odbio i da ista nije odstupila od Opštih uslova osiguranja.

 

Osiguravač za zaključeni ugovor o osiguranju izrađuje polisu i šalje na adresu ugovarača osiguranja.

Koji dokumenti čine Ugovor o osiguranju života?

Ponuda, polisa, opšti i posebni uslovi osiguranja čine ugovor o osiguranju.

Šta je to očekivana dobit i kada počinje da se pripisuje?

Dobit se dobija kao prosečan prinos ulaganja matematičke rezerve osiguranja života. Dobit je očekivana, jer se ne mogu sa potpunom sigurnošću predvideti buduća kretanja kamatnih stopa. Zato govorimo o očekivanoj, a ne garantovanoj dobiti.

 

Udeo u dobiti se pripisuje na kraju svake osiguravajuće godine, a najranije nakon druge godine od početka trajanja osiguranja. Ugovarači osiguranja se pisanim putem obaveštavaju o visini pripisane dobiti.

 

Dobit se ne pripisuje na dopunska osiguranja (dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, dopunsko osiguranje od nastupanja težih bolesti … ).

Šta je vinkulacija?

Vinkulacija je prenos prava iz osiguiranja. Polisa osiguranja života se najčešće vinkulira u korist banke kao instrument obezbeđenja kredita.

 

Najčešće se vinkuliraju polise Riziko osiguranja.

Kolika treba da bude osigurana suma, ako se polisa osiguranja koristi kao instrument obezbeđenja kredita?

Osigurana suma mora biti veća ili jednaka visini iznosa kredita, a trajanje osiguranja duže ili jednako trajanju otplate kredita.

Koji je postupak za otkup polise osiguranja života?

Ugovarač osiguranja je u obavezi da dostavi osiguravajućoj kući pisani zahtev za otkup polise sa navedenim brojem računa (sa IBAN oznakom) na koji će se izvršiti isplata otkupne vrednosti i original polisu osiguranja.

Šta je indeksacija polise osiguranja života?

Indeksacija je povećanje osigurane sume uz povećanje premije osiguranja za naredni period trajanja ugovora o osiguranju. Npr. Premija osiguranja u prvoj godini osiguranja iznosi 1.000 €, a ukoliko je ugovorena indeksacija od npr. 3% , sledeće godine, premija osiguranja iznosi 1.030 €.

 

Indeksacija ima svoje prednosti, ali u praksi na primeru, znači da će Ugovarač osiguranja iz godine u godinu plaćati veću premiju osiguranja. Indeksaciju ne primenjuju sve osiguravajuće kompanije.

Koje su promene moguće na polisi i kad ih je moguće izvršiti?

U toku osiguravajuće godine moguće su sledeće promene :

  •     •  promena adrese ugovarača ili osiguranika
  •     •  promena naziva ulice
  •     •  promena korisnika osiguranja
  •     •  promena prezimena ugovarača ili osiguranika
  •     •  promena zanimanja.

 

Po isteku trajanja osiguravajuće godine moguće su sledeće promene :

  •     •  smanjenje ili povećanje premije osiguranja
  •     •  promena broja rata za uplatu godišnje premije osiguranja
  •     •  zaključenje dopunskog osiguranja ili prekid ugovora o dopunskom osiguranju. 

 

Sve navedene promene su moguće samo ako ih ugovarač osiguranja traži u pisanom obliku. Zahtev za promenu mora da bude potpisan od strane ugovarača, odnosno osiguranika.

Da li je moguće napraviti prenos polise životnog osiguranja na drugog osiguranika?

Promena osiguranika nije moguća. Moguće je menjati ugovarača osiguranja i korisnike osiguranja.

Zašto ponekad prilikom sklapanja životnog osiguranja ne možemo izbeći lekarski pregled?

Lekarskom pregledom dobija se trenutna i tačna informaciju o zdravstvenom stanju zainteresovanih i time se omogućava osiguravajućim kompanijama da izračunaju premije osiguranja, koje odražavaju stepen rizičnosti prijema u osiguranje.

 

Ozbiljnija i neizlečiva oboljenja predstavljaju jako velik rizik, kojeg određene osiguravajuće kuće jednostavno neće hteti preuzeti.

Da li je polisa životnog osiguranja vrednosni papir?

Da. Polisom životnog osiguranja ostvarujete mogućnost njenog zaloga za dobijanje kredita u banci. Uglavnom se koristi kao dodatni vid garancije.