Počnite planirati

Najčešća pitanja vezana za osiguranje vozila


Ko je TREĆA osoba kod osiguranja autoodgovornosti?

TREĆA osoba ili lice je svaki učesnik u saobraćaju i sve osobe koje se zateknu u vozilu u trenutku nezgode osim vozača.

Šta je PRAVO regresa kod šteta?

Kod šteta koje se naprave suprotno Uslovima osiguranja (pijanstvo i slično) osiguravajuće društvo koje isplati štetu ima PRAVO regresa od lica koje je učinilo štetu suprotno uslovima.

Kada se gubi pravo na osiguravajuću ZAŠTITU kod osiguranja od autoodgovornosti?

  •     •  ako se vozilom prevoze lica na mestu koje nije predviđeno za prevoz lica
  •     •  ako se vozilom upravlja bez propisane dozvole
  •      ako se momentu saobraćajne nezgode upravljalo vozilom pod uticajem alkohola, dejstvom droge ili narkotika

Kome da prijavim štetu po ZELENOJ karti?

Ako ste oštećeni od stranaca sa kompletnom dokumentacijom i koji je registrovan u zemlji u kojoj je došlo do nezgode, šteta se prijavljuje njegovom osiguravajućem društvu kod kojeg je osigurao vozilo od autoodgovornosti, a koje je dužno da Vam nadoknadi štetu.

U slučaju da je nezgodu prouzrokovao STRANAC, čije je vozilo registrovano u nekoj 3. zemlji, štetu treba da prijavite Birou zelene karte države u kojoj se desila nezgoda.

Ako ste Vi krivi za štetu u inostranstvu, oštećeni će se obratiti direktno Vašem osiguravajućem društvu za naknadu štete.

Da li se može naplatiti šteta prouzrokovana od neregistrovanog (neosiguranog) vozila?

Da, ovakve štete se isplaćuju iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije samo ako su prouzrokovane od vozila koja po Zakonu podležu obaveznom osiguranju od autoodgovornosti (putnička vozila. teretna, autobusi ...).

Da li se može naplatiti šteta prouzrokovana od NEPOZNATOG vozila?

U ovim slučajevima se iz GARANTNOG fonda pri Udruženju osiguravača Srbije isplaćuju samo nematerijalne štete (smrt, povrede tela, narušavanje zdravlja i dr.).

Kada najranije možete produžiti registraciju vozila?

Registraciju možete produžiti najranije 30 dana pre isteka postojeće polise autoodgovornosti.

Šta je potrebno da bi se REGISTROVALO vozilo?

Da bi se registrovalo vozilo potrebno je izvršiti uplatu:
1) PREMIJE OSIGURANJA od autoodgovornosti (zavisi od snaga motora u KW)
2) TAKSE ZA REGISTRACIJU (radna zapremina), i to za:

komunalnu taksu
• registracionu nalepnicu
poseban porez na registraciju (godište) - samo za putnička vozila i motocikle
registracione tablice (za prvu registraciju)
saobraćajnu dozvolu (za prvu registraciju)
3) TEHNIČKI PREGLED

Šta se dešava ukoliko se na tehničkom pregledu ustanovi neki problem?

Ukoliko se na tehničkom pregledu ustanovi da nešto nije u redu sa vozilom, utvrđuje se tehnička neispavnost, a vozilo se nakom popravke šalje na ponovljeni tehnički pregled. U međuvremenu tom vozilu se ne može produžiti registracija, niti se isto može koristiti u saobraćaju.

Da li neko može u ime vlasnika vozila izvršiti registraciju automobila?

Registraciju vozila može izvršiti vlasnik vozila ili neko drugo lice uz ovlašćenje dobijeno od strane vlasnika. Polisa osiguranja kao i sve uplatnice za takse glase na ime vlasnika vozila.

Koja je polisa autoodgovornosti važeća ukoliko osiguranik ima dve polise?

Ukoliko osiguranik ima dve polise (jedna je kratkoročna i uzeta je zbog dobijanja zelenog kartona), ako se dogodi šteta, osiguranje važi po prvobitnoj polisi tj. po onoj uz koju su plaćene takse i porez i po osnovu koje je izvršena overa saobraćajne dozvole.

Kratkoročna polisa uzeta od drugog osiguravajućeg društva radi dobijanja zelenog kartona je važeća za štete nastale u inostranstvu.

Šta se dešava ukoliko osiguranik izgubi polisu autoodgovornosti?

Ako osiguranik izgubi polisu, radi se prepis polise. Potrebno je obratiti se Osiguravaču čiju polisu posedujete.