Počnite planirati

Najčešća pitanja vezana za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja


Šta treba dostavi ako dođe do nastupanja nesrećnog slučaja?

Prilikom podnošenja zahteva za isplatu naknade, Osiguravaču je potrebno da se dostavi dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a o uviđaju, rešenje sudije za prekršaje, presuda ili izjava svedoka, prijava povrede na radu), celokupna medicinska dokumentacija o toku i načinu lečenja i drugu dokumentaciju na zahvet Osiguravača.

Kada se ostvaruje pravo na naknadu iz osiguranja kada je ugovoren trajni invaliditet i kada se isplaćuje?

Pravo na naknadu iz osiguranja od posledica nesrećnog slučaja Osiguranici imaju samo ako nastupi trajna invalidnost usled nesrećnog slučaja.

 

Naknada iz osiguranja od nezgode se isplaćuje kada zdravstveno stanje posle lečenja i oporavka postane konačno.

 

Zakonski rok za isplatu oštetnih zahteva je 14 dana od dana kompletiranja dokumentacije.

Da li se pripisuje dobit kod osiguranja od posledica nezgode (nesrećnog slučaja)?

Dobit se ne pripisuje kod osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

Šta pokriva osiguranje od nezgode?

 •      •  smrti usled nezgode
 •      •  trajni invaliditet
 •      •  smrti usled bolesti (prirodna smrt)
 •      •  privremena sprečenost za rad (dnevna naknada)
 •      •  troškovi lečenja (finansijski izdaci za lečenje uzrokovanih nezgodom)

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda ima pravo na:

 •      •  celu osiguranu sumu za slučaj smrti ili potpunog invaliditeta
 •      •  procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet
 •      •  naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode
 •      • ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad

Kada je isključena obaveza Osiguravača?

Isključene su sve obaveze osiguravača ako je nesrećni slučaj nastao:

 •      •  usled zemljotresa
 •      •  usled ratnih događaja ili oružanih akcija, osim osiguranikovog učešća u istima po svom zanimanju ili po pozivu ovlašćenih državnih organa
 •      •  usled događaja koji se direktno pripisuju ratu, invaziji, oružanim sukobima, građanskom ratu, ustanku, pobuni ili revoluciji
 •      •  usled terorizma
 •      •  pri upravljanju vozilima bez propisane službene isprave
 •      •  usled pokušaja ili izvršenja samoubistva osiguranika iz bilo kog razloga
 •      •  usled toga što je ugovarač osiguranja, osiguranik ili korisnik namerno prouzrokovao nesrećni slučaj
 •      •  pri pripremanju, pokušaju ili izvršenju umišljajnog krivičnog dela, kao i pri begu posle takve radnje
 •      •  usled dokazne uzročne veze delovanja narkotičnih sredstava ili alkoholisanog stanja osiguranika i nastanka nesrećnog slučaja.

Koje je korisnik osiguranja u slučaju smrti i kako se određuje?

Korisnik za slučaj smrti osiguranika određen je u polisi osiguranja, ali ako isti nisu navedeni, a polisom i uslovima osiguranja nije drugačije predviđeno, korisnicima osiguranja za slučaj osiguranikove smrti smatraju se:

 •      •  osiguranikova deca i bračni drug na jednake delove, a ako deca nisu u životu, njihovi potomci po pravu predstavljanja
 •      •  ako nema dece ni njihovih potomaka, bračni drug na jednu polovinu, a roditelji na drugu;
 •      •  ako nema ni bračnog druga, samo roditelji
 •      •  ako nema lica navedenih u prethodnim tačkama, ostali zakonski naslednici na osnovu sudske odluke.