Počnite planirati

Najčešća pitanja vezana za kasko osiguranje vozila


Šta je pravo regresa kod šteta?

Kod šteta koje nastanu suprotno Uslovima osiguranja (pijanstvo i slično) Osiguravač kojl isplati naknadu ima pravo regresa od lica koje je napravilo štetu.

Na koji način se ostvaruje bonus po kasko osiguranju?

Ukoliko je Vaše vozilo neprekidno bilo kasko osigurano najmanje godinu dana i ako u tom periodu niste imali prijavljenih šteta, imate pravo na smanjenje premije (bonus) za narednu godinu.

 

Ostvareni bonus možete koristiti i kod drugog Osiguravača, ako iz nekog razloga želite da promenite osiguravajuću  kompaniju kod koje je osigurano Vaše vozilo.

U tom slučaju potrebno je dostaviti potvrdu o periodu bez štetnih događaja kod prethodnog Osiguravača.

Da li se može dobiti bonus i ako je bilo prijavljenih štetnih događaja?

Može i to ukoliko za nastalu štetu nije odgovoran osiguranik, i ukoliko je šteta regresna, u smislu da će Osiguravač od trećih lica nadoknaditi isplaćen iznos naknade iz osiguranja.

Gde se vrši popravka vozila, ukoliko je vozilo kasko osigurano?

U zavisnosti od starosti vozila i načina ugovaranja kasko osiguranja, vozila se mogu popravljati u u ovlašćenim servisima, zatim u u nekom od servisa sa kojim Osiguravač ima ugovor ili u drugim servisima koje predloži sam Osiguranik.

Da li se ugrađuju novi ili polovni delovi?

U zavisnosti od starosti vozila i načina ugovaranja i ekonomske isplativosti, u vozila se mogu ugrađivati novi, ali i polovni delovi. Nije redak slučaj da se starija vozila popravljaju polovnim ili neoriginalnim delovima.

 

Neki originalni delovi, koji nisu od presudne važnosti za funkcionisanje automobila previše su skupi da bi bilo ekonomski opravdano ugraditi ih u vozilo staro pet-šest godina.

Šta znači izraz ''full kasko''?

U praksi se odomaćio izraz ''full kasko'', a da zapravo nismo ni svesni šta on znači!

Činjenica je da stručna terminologija ne poznaje taj termin.

 

Većina korisnika osiguranja pomisli na kasko osiguranje koje pokriva sve štete, pre svega havariju i krađu, a da pri tom zanemari elemente kasko polise koji su od presudnog značaja za budući ugovor o kasko osiguranju, kao što su način ugovaranja obima pokrića, učešće u šteti, suma osiguranja, visina naknade iz osiguranja...

Da li se kasko prenosi na novog vlasnika?

Prava i obaveze se ne prenose na novog vlasnika. Ukolko u prethodnom periodu osiguranja nije bilo štetnih događaja, ugovarač osiguranja ima pravo na povraćaj premije osiguranja za preostali period.


Promenom vlasništva prestaju prava za isplatu naknade iz osiguranja.


U praksi, mnogi ljudi prilkom prodaje svojih vozila koja su osigurana, ističu da imaju kasko osiguranje, te namerno ili nesvesno dovode u zabludu buduće vlasnike da sticanjem vlasništva ostvaruju i prava iz kasko osiguranja.

Šta se isplaćuje ukoliko se desi totalna šteta?

Kada dođe do krađe ili totalne štete, naknada iz osiguranja je jednaka vrednosti vozila u tom trenutku, umanjena za obavezno učešće (franšizu) i ostatak vrednosti.

 

Vrednost vozila se najčešće utvrđuje prema zvaničnom katalogu Auto-moto saveza Srbije. Kod starijih automobila čak i manji udes (šteta) može da dovede do proglašenja totalne štete (ekonomski totalne štete) zbog neisplativosti popravljanja, jer visina stvarne štete prelazi ugovorenu sumu osiguranja.

 

Naknada iz osiguranja generalno ne može biti viša od ugovorene sume osiguranja naznačene u ispravi o osiguranju.

 

Ukoliko smatrate da je ipak isplativo da se takav automobil popravi i da će biti bezbedan, niko Vas ne sprečava da to uradite. Osiguravač će Vam u tom  slučaju, direktno isplatiti novac i u sopstvenoj režiji, vozilo možete popraviti.
Vozilo za koje je isplaćena totalna šteta, nakon popravke najčešće ne može se ponovo kasko osigurati kod istog Osiguravača.

Šta znači učešće u šteti (franšiza)?

Učešće u šteti (franšiza) uglavnom je obavezno u smislu minimalne franšize koja se mora ugovoriti (npr- učešće 5%, minimum 100€)

Ukoliko Vam više odgovara, možete ugovoriti i veću franšizu, a za uzvrat, premija će biti niža, odnosno kasko osiguranje biće jeftinije.

 

Stoga se ne isplati koristiti kasko za manje štete, kao što je popravljanje ogrebotine – moraćete da platite učešće, izgubićete bonus za sledeću godinu, a bićete kažnjeni i malusom ukoliko iste godine budete imali još šteta.

Kada kasko osiguranje ne važi?

Osiguravač neće nadoknaditi štetu ukoliko je ona nastala dok je vozilo bilo transportovano drugim vozilom (na primer auto-vozom), usled rata, pobuna, nemira, zemljotresa, nuklearnih rizika, ukoliko je vozač bio pod uticajem alkohola, droge i drugih psihoaktivnih supstanci.