Počnite planirati

Obaveze u slučaju imovinske štete


tabla-osiguranje-imovine

 

Zakonska obaveza Ugovarača osiguranja (osiguranika) je da prijavi Osiguravaču sve okolnosti od značajajnih za ocenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate.

Obaveze UGOVARAČA osiguranja (Osiguranika)

Pomenute obaveze se mogu grupisati na sledeći način:

  •      obaveza preduzimanja određenih radnji u pravcu ograničavanja štetnih posledica ostvarenog osiguranog slučaja
  •      obaveza obaveštavanja Osiguravača o nastanku osiguranog slučaja
  •      obaveza obaveštavanja nadležnih državnih organa o nastanku određenih vrsta osiguranih slučajeva
  •      obaveza pružanja dokaza u pogledu obima i visine štetnog događaja

Neophodno je istaći da sankcije za neispunjavanje obaveza Osiguranika, predviđa Zakon o obligacionim odnosima. Naime, povredom neke obaveze, Osiguranik ne gubi pravo na naknadu štete iz ugovora o osiguranju, već će biti u obavezi da Osiguravaču naknadi eventualnu štetu prouzrokovanu svojim propuštanjem, odnosno Osiguravač je ovlašćen da umanji naknadu iz osiguranja u određenom delu zbog nepreduzimanja radnji u pravcu ograničavanja štetnih posledica ostvarenog osiguranog slučaja.

Obaveze OSIGURAVAČA

Po nastalom osiguranom slučaju, Osiguravač je u obavezi da:

  •      izvrši uviđaj i procenu štete, odnosno da utvrdi uzrok, vrstu i obim nastale štete i to u određenim rokovima. Samo izuzetno, pod određenim uslovima, Osiguranik je ovlašćen da pre uviđaja i procene izvršene od strane Osiguravača otpočne sa otklanjanjem nastale štete. U slučaju spora u postupku uviđaja i procene, na zahtev Osiguranika pristupa se veštačenju spornih činjenica u vezi sa nastalim osiguranim slučajem.
  •      obračuna štetu i isplati naknade iz ugovora o osiguranju – od momenta pribavljanja svih dokaza neophodnih za utvrđivanje osiguravajućeg pokrića, osnovanosti zahteva, vrste i obim štete, Osiguravač je u obavezi da u zakonskom roku utvrdi visinu štete i iznos naknade iz osiguranja, kao i da izvrši isplatu naknade.
ISPLATA naknade vrši se prema zakonu, u roku od 14 dana, od dana kompletiranja dokumentacije za likvidaciju štete.
U zavisnosti od vrste ŠTETE, visina štete se obračunava na sledeći način:
  •      kod totalne štete – visina štete se utvrđuje prema novonabavnoj vrednosti osigurane stvari na dan štetnog događaja, umanjenoj za utvrđeni procenat amortizacije, kao i za vrednost ostatka ukoliko ga u konkretnom slučaju ima
  •      kod delimične štete – visina štete se utvrđuje prema cenama materijala i rada neophodnih za popravku osigurane stvari na dan nastanka štete, umanjenim za utvrđeni procenat amortizacije i vrednost ostataka oštećenih delova.

U zavisnosti od konkretnog slučaja, navedena pravila mogu da imaju određena odstupanja. Pored štete na osiguranoj stvari, Osiguravač je u obavezi da obračuna i naknadi određene troškove koje je osiguranik imao povodom nastale štete.

PROCENA i LIKVIDACIJA šteta je vrlo složen proces, a dugotrajno utvrđivanje uzroka štete je jedno od većih nedostataka osiguranja. Da bi se taj proces ubrzao, Osiguranici moraju raspolagati adekvatnom dokumentacijom.