Počnite planirati

Pokazatelji poslovanja osiguravača


mala-skola-osiguranja

Realna finansijska snaga osiguravajućih društva je predmet interesovanja osiguraniika, akcionara i budućih investitora, kreditora i naravno, organa nadzora za tržište osiguranja.


Adekvatno upravljanje rizicima od ključnog je značaja za uspešnost poslovanja Osiguravača. Od Osiguravača se zahteva sagledavanje i kvantifikovanje svih vrsta rizika kojima su izloženi u svom poslovanju, kao i efikasnije upravljanje ovim rizicima (rizici osiguranja, finansijski rizici, operativni rizici).

Važan instrument procesa upravljanja navedenim kategorijama rizika je racio analiza finansijskog položaja osiguravača.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja NBS u svom izveštaju ,,Sektor osiguranja u Srbiji“ analizira poslovanja Osiguravača i informiše javnost o svim značajnim pokazateljima poslovanja Osiguravača, navodeći i njihovo značene.

POKAZATELJI poslovanja Osiguravača su:
  •      solventnost
  •    •  kvalitet imovine
  •      pokrivenost tehničkih rezervi propisanim oblicima aktive
  •    •  reosiguranje
  •    •  profitabilnost
  •    •  likvidnost