Počnite planirati

Koja osiguranja postoje-NBS


koja-osiguranja-postojePrema Zakonu o osiguranju, postoje dve grupe osiguranja: ŽIVOTNA i NEŽIVOTNA.

 

ŽIVOTNA osiguranja obuhvataju osiguranja kod kojih je život, odnosno zdravlje osigurano, a naknada – novčana suma koju društvo za osiguranje isplaćuje može biti jednokratna ili u više rata (renta).

NEŽIVOTNA osiguranja obuhvataju veći broj različitih vrsta osiguranja: osiguranje od posledica nezgode, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje motornih vozila, šinskih vozila, vazduhoplova i plovnih objekata, osiguranje robe u prevozu, osiguranje imovine, osiguranje od autoodgovornosti, osiguranje od opšte odgovornosti za štetu, osiguranje kredita, osiguranje jemstva, osiguranje pravne zaštite, osiguranje pomoći na putovanju i druge vrste neživotnih osiguranja.


ŽIVOTNA OSIGURANJA

 

Prednosti životnog osiguranja su što njegovim ugovaranjem ne samo da obezbeđujete svoju sigurnost i sigurnost svoje porodice već i štedite i pri tom dobijate polisu životnog osiguranja – hartiju od vrednosti, koja vam može služiti kao garancija za kredit.

 

Premiju osiguranja možete uplatiti:

 •      •  u dinarima ili u devizama
 •        jednokratno ili u ratama

 

 Najzastupljeniji proizvodi ŽIVOTNOG OSIGURANJA u našoj zemlji su:

Osiguranje života za slučaj smrti

Obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) licu/licima koje osigurano lice odredi (korisnicima osiguranja) u slučaju njegove smrti.

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja, mešovito osiguranje

Obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) osiguranom licu u slučaju doživljenja ili licu/licima koje on odredi (korisnicima osiguranja) u slučaju njegove smrti.

 

Pored isplate zagarantovanih novčanih sredstava (osigurane sume), ove vrste osiguranja pružaju Vam, ako je ugovoreno, mogućnost uvećanja ugovorenog iznosa (učešće u dobiti osiguravača) ukoliko društvo za osiguranje dobro posluje.

 

Osigurana suma za slučaj smrti ne mora biti ista kao osigurana suma za doživljenje.

Rentno osiguranje

Obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) u obliku jednakih novčanih iznosa (rente).

 

Isplata rente može početi odmah po uplati jednokratne premije osiguranja (neposredna renta) ili posle isteka ugovorenog perioda (odložena renta).

 

Trajanje perioda isplate može se ugovoriti kao doživotno ili kao ograničeno na određeni broj godina.

 

Visina rente zavisi od: starosti osiguranog lica, iznosa premije osiguranja koja se uplaćuje, trajanja perioda uplate premije osiguranja i trajanja perioda isplate rente.

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

Obavezuje društvo za osiguranje da za slučaj invaliditeta isplati unapred ugovoreni iznos novca (osiguranu sumu) osiguranom licu ili licu/licima koje on odredi (korisnicima osiguranja) ako nesrećni slučaj prouzrokuje njegovu smrt.

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Obezbeđuje osiguranom licu isplatu cele ili dela osigurane sume ako dođe do teže bolesti ili hirurške intervencije, kao i nadoknadu troškova lečenja na putu u inostranstvu.

NEŽIVOTNA OSIGURANJA

 

Uzimajući u obzir šta je oštećeno, kao i činjenicu ko je prouzrokovao štetu, može se govoriti o četiri grupe neživotnih osiguranja.

ko-je-prouzrokovao-štetu-podela-nezivotnog-osiguranja-nbs

Osiguranje od slučaja da radeći nešto napravite štetu drugome

Najčešći proizvodi u ovoj grupi osiguranja su:

 •       osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, vazduhoplova i plovila (za slučaj da pričinite nekome štetu svojim prevoznim sredstvom ili radeći svoj posao)
 •     •   zelena karta (za slučaj da u inostranstvu svojim prevoznim sredstvom pričinite štetu na imovini)
 •        osiguranje od odgovornosti iz delatnosti (hirurg, stomatolog, prevoznik, advokat, građevinsko preduzeće i sl.)

Osiguranje od slučaja da se ošteti vaša imovina

Najčešći proizvodi u ovoj grupi osiguranja su:

 •     •   osiguranje motornih vozila, plovnih objekata (kasko-osiguranje) i dr.
 •     •   osiguranje robe u prevozu (domaći i međunarodni transport), osiguranje robe za vreme uskladištenja
 •     •   osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti
 •     •   ostala osiguranja imovine (provalna krađa i razbojništvo, osiguranje stakla od loma, stvari u domaćinstvu, objekata u izgradnji i montaži, useva i plodova, osiguranje životinja, zaliha u fabrici ili skladištu, računara u radnji, kući ili stanu itd.)
 •     •   osiguranje potrošačkih, odnosno stambenih kredita, osiguranje izvoznih kredita ili novčanih potraživanja i sl.
 •     •   osiguranje pomoći na putu
 •     •   osiguranje finansijskih gubitaka (osiguranje od posledica prekida rada zbog požara, otkupa falsifikata itd.)

Osiguranje od slučaja da radeći nešto povredite nekog

Najčešći proizvodi u ovoj grupi osiguranja su:

 •     •   osiguranje od odgovornosti vlasnika motornih vozila, vazduhoplova i plovnih objekata po osnovu štete pričinjene trećim licima
 •     •   zelena karta (za slučaj da u inostranstvu svojim prevoznim sredstvom pričinite štetu licima)
 •     •   osiguranje od odgovornosti iz delatnosti (hirurg, stomatolog, prevoznik, advokat, građevinsko preduzeće i sl.)
 •     •   ostala osiguranja od odgovornosti

Osiguranje od slučaja da budete povređeni ili se razbolite

Najčešći proizvodi u ovoj grupi osiguranja su:

 •      •   osiguranje lica od posledica nezgode – za vreme obavljanja redovnog posla ili izvan njega, u motornim vozilima ili pri obavljanju posebnih delatnosti
 •      •   dobrovoljno zdravstveno osiguranje – obezbeđuje vam veći obim prava i viši standard usluga od onog koje pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu itd.