Počnite planirati

Kako da zaštitite svoja prava


NBS-zastita korisnika

Ukoliko smatrate da su Vaša prava i interesi u poslovanju sa društvom za osiguranje povređena, odnosno da se Osiguravač ne pridržava ugovora o osiguranju, opštih i posebnih uslova ili dobrih poslovnih običaja, prvo treba da pokušate da u direktnom obraćanju službenom licu tog Osiguravača, razrešite problem s kojim se suočavate.

Mnogi problemi mogu da se reše brzo i jednostavno upravo direktnim razgovorom sa službenim licem Osiguravača.

Međutim, ukoliko niste zadovoljni odgovorom u vezi s vašim problemom, Vi imate pravo da Osiguravaču uputite pismeni prigovor.


Ako OSIGURAVAČ na Vaš pismeni prigovor:                                                                                                     
 •     •  ne odgovori u roku od 30 dana od dana prijema prigovora,
 •     •  odbije Vaš prigovor kao neosnovan ili
 •     •  sa osiguravačem niste postigli sporazum,

imate mogućnost da se obratite NBS u cilju rešenja nastalog spora. Prigovor, u dva primerka, dostavljate NBS sa navođenjem kraćeg opisa spornog odnosa, vremena i mesta njegovog nastanka, uz priloženi odgovor finansijske institucije ako je odgovorila na prigovor.

Šta treba navesti u prigovoru?                                                                                                     
 •     •  ime i prezime, JMBG i adresu – za fizička lica i naziv organizacije, matični broj, PIB i adresu – za pravna lica
 •     •  ukoliko ulažete prigovor u nečije ime, neophodno je da navedete ime i adresu osobe u čije ime ulažete prigovor (neophodno je u tom slučaju priložiti i ovlašćenje osobe u čije ime ulažete prigovor)
 •    •  naziv i adresu institucije na čiji rad ulažete prigovor
 •    •  opis spornog odnosa, vreme i mesto nastanka
 •    •  broj ugovora zaključenog sa institucijom na čiji rad korisnik usluge prigovara, odnosno dokaze kojima se potvrđuju navodi iz prigovora
 •    •  odgovor institucije ukoliko je odgovorila
Kako da uložite prigovor?                                                                                                  

Prigovor NBS podnosi se pisanim putem na adresu:

NARODNA BANKA SRBIJE-FILIJALA U UŽICU
Trg partizana br.8, 31 000 Užice, Republika Srbija RAVAČ na Vaš pismeni prigovor:   
                                                                                                 

ili elektronskim putem na adresu: zastita.korisnika@nbs.rs

 •    •  za formular prijave posetite: www.tvojnovac.nbs.rs
 •    •  za sve dodatne informacije ili pitanja pozovite Informativni centar NBS, broj telefona: 0800 111 110 

Narodna banka Srbije će Vam u roku od 48 sati odgovoriti o preduzetim aktivnostima.

NBS će dopisom zatražiti od Osiguravača da se najkasnije u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja/prigovora izjasni o navodima iz Vašeg obaveštenja/prigovora. Nakon prijema izjašnjenja od osiguravača, NBS će Vas o pribavljenom izjašnjenju obavestiti u roku od osam dana.


Ukoliko i nakon izjašnjenja društva za osiguranje niste zadovoljni predloženim rešenjem, možete zahtevati pokretanje postupka posredovanja – medijacije pred NBS, ili se obratiti nadležnom sudu.

U slučaju da prethodno niste predložili pokretanje postupka medijacije, Narodna banka Srbije može, ukoliko proceni da postoji osnov za dogovor, sama pozvati obe strane na medijaciju. Postupak posredovanja NBS sprovodi se isključivo uz saglasnost obe strane, koje imaju rok od 15 dana da odgovore na poziv na posredovanje.

Postupak posredovanja pred NBS sprovodi se bez naknade, s tim što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo s posla itd.) snose same strane.

Šta je posredovanje-medijacija?                                                                                                  

Posredovanje je alternativni način rešavanja spora gde se zainteresovanim stranama omogućava da mirnim putem reše nastali problem uz pomoć treće, neutralne osobe, posrednika/medijatora koja im pomaže da bolje sagledaju prirodu samog spora koji imaju, njihove međusobne interese i lakše u komunikaciji dođu do sporazumnog rešenja spora. Osobe koje se nalaze u sporu same donose odluku.

Postupak posredovanja se može završiti poravnanjem – kada su suprostavljene strane pronašle obostrano prihvatljivo rešenje, obustavom – kada je postupak prekinut saglasnošću učesnika jer se nije došlo do prihvatljivog rešenja, kao i odustajanjem od postupka onoga ko je je bio predlagač medijacije.

U slučaju da se posredovanjem nije pronašlo prihvatljivo rešenje strana koja se smatra oštećenom uvek ima mogućnost da zaštitu svojih prava i interesa potraži u redovnom sudskom procesu.

Za sve dodatne informacije ili pitanja kontaktirajte Informativni centar NBS, broj telefona 0800 111 110 (poziv je besplatan).