Počnite planirati

UOS-Udruženje osiguravača Srbije


udruzenje-osiguravaca-srbijeUdruženje osiguravača Srbije je neprofitna organizacija i obavlja poslove od zajedničkog interesa članova Udruženja, javna ovlašćenja poverena zakonom, poslove za unapređenje i razvoj osiguranja, poslove iz oblasti stručnog usavršavanja kadrova, pokreće inicijative za donošenje i izmenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti osiguranja i razmatra i rešava druga pitanja od zajedničkog interesa koja Udruženju povere osnivači i članovi.

 

U okviru javnih ovlašćenja, Udruženje obavlja:

 •     •  poslove nacionalnog biroa osiguranja koji proizlaze iz međunarodnog sporazuma o osiguranju vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila u zemlji i inostranstvu
 •     •  propisuje i štampa obrasce i vrši kontrolu upotrebe međunarodne karte za osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila u zemlji i inostranstvu, kao i obradu odštetnih zahteva u vezi s tim osiguranjem (zelena karta)
 •     •  vodi Informacioni centar, Biro za naknadu štete i Registar štetnih događaja
 •     •  prikuplja, obrađuje, čuva, dostavlja odnosno objavljuje na svom veb sajtu podatke od značaja za obavljanje poslova poverenih zakonom, uključujući i podatke o postavljenim odštetnim zahtevima po svakoj polisi osiguranja za primenu bonus-malus sistema, koje su društva za osiguranje dužna da dostavljaju Udruženju
 •     •  predstavlja društva za osiguranje pred državnim i drugim nadležnim organima u zemlji i međunarodnim organizacijama za osiguranje
 •     •  obavlja poslove koji nastaju u vezi sa obavezama garantnog fonda pri Udruženju
 •     •  određuje visinu doprinosa društava za osiguranje za obrazovanje sredstava garantnog fonda pri Udruženju;
 •     •  upravlja sredstvima garantnog fonda pri Udruženju
 •     •  prima odštetne zahteve, vrši njihovu procenu i likvidaciju, isplaćuje osiguranu sumu, odnosno naknadu štete i ostvaruje regresne zahteve garantnog fonda pri Udruženju u slučajevima predviđenim zakonom
 •     •  utvrđuje visinu doprinosa koji uplaćuju društva za osiguranje radi obezbeđivanja sredstava za izvršenje poslova Udruženja poverenih zakonom
 •     •  donosi Kodeks o ponašanju u poslovima obaveznog osiguranja i obavlja druge poslove utvrđene zakonom. 

Osnivači Udruženja su društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja su osnovana i koja obavljaju delatnost osiguranja na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje društava za osiguranje, a koja su svojim ulogom u novcu ili imovini osnovala Udruženje. Osnivači Udruženja su istovremeno i njegovi članovi. Udruženje osiguravača Srbije ima 21-og člana.

 

Članovi Udruženja su sva društva za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznog osiguranja u saobraćaju u skladu sa zakonom, kao i društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja imaju dozvolu i koja obavljaju delatnost osiguranja na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje društava za osiguranje i koja su pristupila Udruženju pod uslovima utvrđenim Statutom Udruženja.

 

U okviru Udruženja postoji 13 stručnih komisija, koje odražavaju zastupljenost svih članova Udruženja. 

Stručne komisije u okviru Udruženja osiguravača Srbije su:

 •       Komisija za motorna vozila (i sistem bonus/malus)
 •     •  Komisija za imovinsko osiguranje
 •     •  Komisija za zelenu kartu
 •       Komisija za informacioni centar
 •     •  Komisija za pravna pitanja
 •       Komisija za finansijska pitanja
 •       Komisija za aktuarstvo,
 •       Komisija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 •     •  Komisija za životno osiguranje
 •       Komisija za štete
 •       Komisija za sprečavanje prevara
 •       Komisija za razvoj ljudskih resursa
 •       Komisija za marketing i odnose sa javnošću.

izvor: uos.rs