Počnite planirati

Preporuke OECD-a u vezi osiguranja


Brojna istraživanja u svetu pokazala su da značajan procenat populacije ima nizak nivo znanja o finansijskim proizvodima u velikom broja zemalja 

OECD

 

 

Istraživanje o finansijskoj pismenosti pokazuje nizak nivo znanja ne samo o složenim finansijskim proizvodima, nego i o onim jednostavnim, široko rasprostranjenim proizvodima.

 

S tim u vezi OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) je preduzela niz aktivnosti na uspostavljanju principa za unapređenje razumevanja finansijskih proizvoda i finansijskog tržišta, između ostalom, objavljivanjem tri svoje preporuke.

Programi finansijske edukacije, shodno preporukama treba da budu usmereni na životno važne aspekte kao što su štednja, osiguranje, penzije, ali i zaduženost.

 

Preporuke takođe, promovišu nacionalnu kampanju finansijske edukacije, internet stranice posvećene ovoj tematici, kao i pravo građana da dobiju jasnu, razumljivu i potpunu informaciju, pre nego što se odluče na to da li će se zadužiti ili kako će investirati svoj novac.

Preporuke OECD-a u vezi osiguranja usvojena je od strane država OECD-a 2008. godine i to:

 

Preporuka u vezi sa standardima dobre prakse poslovanja osiguravajućih društava u cilju podizanja nivoa svesti o rizicima i u vezi sa obrazovanjem iz oblasti osiguranja. OECD u svojoj preporuci, između ostalog, ističe:      
  •  
  •     •  da je osiguranje veoma važan izvor zaštite za domaćinstva i da se time takođe povećava njegov uticaj na finansijska tržišta u celom svetu
  •     •  da je osiguranje, naročito kada je reč o proizvodima i onima koje te proizvode na tržištu nude, jedno od najsloženijih, najsofisticiranijih i najraznolikijih polja u finansijskom sektoru
  •     •  da, ne samo da domaćinstva stalno pokazuju niske nivoe finansijske pismenosti uopšte, već i da im često nedostaje dovoljno svesti o rizicima kojima su izloženi, sposobnosti da pravilno procene svoju izloženost riziku, kao i pismenost, znanje i veštine u vezi s proizvodima i pitanjima iz oblasti osiguranja

 

OECD preporučuje da države članice unapređuju svest i obrazovanje iz oblasti rizika i osiguranja, te da, s tim u vezi, vlade i relevantne državne i privatne institucije razmotre i otpočnu s primenom Standarda dobre prakse za podizanje nivoa svesti građana o riziku i obrazovanje iz oblasti osiguranja.

 

Obrazovanje iz oblasti osiguranja treba da pomogne unapređenju dva glavna cilja:                                                      
  •  
  •     •  prvo, da se povećaju svest i odgovornost u vezi s potencijalnim rizicima kojima su pojedinci izloženi i sredstvima pomoću kojih osiguranje može najbolje da pokrije te rizike
  •     •  drugo, da se omogući građanima da stiču znanje i razvijaju sposobnosti za razumevanje i poverenje koji su neophodni da bi se na odgovarajući način procenile i razumele polise osiguranja koje kupuju, da znaju gde da potraže dodatne informacije, objektivne savete ili pomoć ako su im potrebni, da donose odluke na bazi informacija koje su dobili o tim proizvodima, o tome kako da zaštite sebe i članove svoje porodice i da usvoje proaktivno i odgovorno ponašanje u vezi sa izloženošću riziku i pokrivenošću osiguranjem

 

Uloga i odgovornost glavnih nosilaca obrazovnog procesa                                                      

Aktivnosti države

Uključivanje vlade u ovaj obrazovni proces treba uglavnom da bude usmereno ka povećanju svesti o velikim rizicima i potrebi za odgovarajućom zaštitom, uključujući i zaštitu preko različitih instrumenata osiguranja, te ka omogućavanju građanima da dostignu dovoljan nivo znanja, razumevanja i veština da bi odgovorno i razumno pristupali izboru osiguravajućih proizvoda.

 

Unapređenje i razvoj programa i kampanja prevencije i informisanja u vezi s: rizicima od ozbiljnih šteta, ugroženim delovima stanovništva, inovativnim ili složenim proizvodima osiguranja i proizvodima koji podrazumevaju da veći deo rizika snosi pojedinac - kao što su polise osiguranja s ulaganjem u jedinice investicionih fondova (unit-linked), podosiguranje (gde je osigurana suma manja od osigurane vrednosti), preklapanje osiguranja i/ili nadosiguranje, ključne klauzule i uslovi ugovora, kao i važeća prava i obaveze osiguranika u vezi s proizvodima osiguranja i učesnicima na tržištu osiguranja.

 

To unapređenje može da podrazumeva stvaranje posebnih Internet stranica (websites) ili Internet linkova na stranicama nadzornih organa koji su namenjeni informisanju potrošača.

Uloga učesnika na tržištu osiguranja

Standardi dobre prakse u prodaji osiguranja podrazumevaju stvaranje i razvoj mehanizama za procenu nivoa razumevanja kod klijenata od strane zaposlenih na prodaji ili zastupnika u osiguranju, koji treba da imaju odgovarajuće kvalifikacije u tom smislu.

 

To se naročito odnosi na složene proizvode osiguranja, a posebno dugoročna osiguranja (kao što je životno osiguranje) ili na proizvode koji podrazumevaju da znatan deo rizika snose sami Osiguranici (unit-linked).

 

Učesnike na tržištu osiguranja (i/ili njihova udruženja na nivou zemlje) treba podsticati na kreiranje Internet stranica tako da opšte informacije.

Uloga drugih socijalnih i poslovnih partnera

U zavisnosti od konkretne zemlje, udruženja osiguravača, udruženja potrošača, poslodavci, sindikati, druge nevladine organizacije i instituti specijalizovani za oblast osiguranja takođe treba da daju svoj doprinos programu finansijskog obrazovanja.

 

Pomenute partnere treba podsticati da vrše istraživanja o potrebama potrošača, u vezi s nivoom svesti građana o rizicima, o potrebama za obrazovanjem iz oblasti osiguranja i o tome koji način dobijanja informacija potrošači smatraju najadekvatnijim.

 

Oni treba da nastoje da pružaju informacije, savete i obuku iz oblasti osiguranja ili da informišu klijente ili svoje zaposlene (kada je reč o privrednom subjektu) o tome gde mogu da dobiju takvu pomoć.

Programi za podizanje nivoa svesti o rizicima, jačanje uloge obrazovanja u oblasti Osiguranja                                            

 

Programi koji imaju za cilj povećanje nivoa svesti i obrazovanja o riziku i osiguranju treba da razmotre korišćenje niza različitih sredstava pomoću kojih bi se moglo dopreti do većeg dela javnosti - uključujući i ciljne i ranjive grupe - na odgovarajući i celishodan način.


Razvoj uočljivih izvora pouzdanih, objektivnih i besplatnih informacija i/ili posebnih tela ili centara kroz koje bi nosioci edukacije u osiguranju mogli eventualno da koordiniraju i pružaju potrošačima informacije, obuku, pomoć i savete iz oblasti osiguranja.


Razvoj različitih sredstava - Internet stranica, ali i vodiča, brošura, lifleta i drugih raspoloživih tradicionalnih ili savremenih sredstava komunikacije - kako bi se potrošačima omogućilo da konsultuju pouzdane izvore za poređenje proizvoda koje nude različiti učesnici na tržištu osiguranja s ciljem procene nivoa zaštite od potencijalnih rizika - npr. preko kalkulatora i kratkih testova - kao i svoje znanje o uslovima osiguranja.

 

tekst sadrži samo deo objavljenih preporuka OEDC-a, original dokument u celosti objavljen od strane OECD-a možete videti ovde.