Počnite planirati

Insurance Europe-Europsko udruženje osiguravača


Evropsko udruženje osiguravača i reosiguravača okuplja nacionalna osiguravajuća udruženja iz 34 evropske države.

insurance europe

Insurance Europe je centralno udruženje (federacija) europskih osiguravača i reosiguravača, osnovano u Parizu 1953.godine. Aktivnosti europskog udruženja osiguravača prvenstveno su usmerene na razmenu informacija i zajedničko delovanje europskog tržišta osiguranja u okviru institucija Europske unije i u međunarodnim organizacijama (WTO, OECD…).

 Sedište Insurance Europe je u Briselu i predstavlja udruženja nacionalnih Osiguravača koji ostvaruju oko 95% ukupnog europskog premijskog prihoda.

Sa svoja 34 člana, Insurance Europe zastupa više od 5.000 osiguravača i reosiguravača u Europi, koji ostvaruju više od 1.100 milijardi € prihoda od premije godišnje, zapošljavaju skoro milion ljudi i ulažu gotovo 8.400 milijardi € u privredu.

S udelom od 37% na svetskom tržištu, europska industrija osiguranja najveća je u svetu. Ostvareni prihod od premije osiguravači investiraju, što ih čini jednim od najvećih institucionalnih investitora koji daju veliki doprinos privrednom rastu i razvoju Europe.

Evropskom udruženju osiguravača (Insurance Europe) je punopravni član Globalne federacije udruženja osiguravača (GFIA) koje je neprofitno udruženje osnovano 2012. za zastupanje nacionalnih i regionalnih osiguravajućih udruženja.

Udruženje osiguravača Srbije dobilo je status pridruženog člana Evropskog udruženja osiguravača 2011. godine. Status pridruženog člana omogućava Udruženju osiguravača Srbije, između ostalog, da uzme aktivno učešće u davanju predloga i sugestija prilikom usvajanja nove, odnosno izmeni postojeće regulative Evropske unije u vezi sa osiguranjem.

S tim u vezi, Udruženje osiguravača Srbije priprema programe stručnog usavršavanja, edukacije i osposobljavanja s ciljem izgradnje i jačanja pozicije osiguranja.
Status pridruženog člana Evropskog udruženja osiguravača poslednji je stepenik do punopravnog članstva.

Više informacija o Evropskom udruženju osiguravača (Insurance Europe) možete videti na zvaničnom veb sajtu: www.insuranceeurope.eu