Počnite planirati

Centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga -NBS


Centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga je poseban organizacioni deo Narodne banke Srbije formiran s ciljem da uspostavi institut zaštite korisnika finansijskih usluga u svim segmentima finansijskog sektora i u cilju da građanima pruži aktivnu pomoć u ostvarivanju njihovih prava i u razumevanju i korišćenju finansijskih usluga.

NBS-zastita korisnikaU okviru ovog centra nalazi se i Informativni centar NBS, kome građani mogu da se obrate radi dobijanja informacije o pogodnostima i rizicima koje treba imati u vidu prilikom korišćenja finansijskih proizvoda i usluga.

Građani koji smatraju da su im povređena prava i interesi u poslovanju s bankama, osiguravajućim društvima i drugim davaocima finansijskih usluga, bilo da se ove institucije ne pridržavaju odredbi zaključenog ugovora, dobrih poslovnih običaja ili objavljenih opštih uslova poslovanja, preko Informativnog centra NBS mogu proveriti na koji način mogu zaštiti svoja prava i interese.

 Sve dodatne informacije možete dobiti:

Tokom 2013. godine Centru za zaštitu korisnika finansijskih usluga je upućeno 239 obaveštenja na rad društava za osiguranje, ili za 2,85% manje u poređenju s 2012. godinom.
Najveći broj pristiglih obaveštenja odnosi se na autoodgovornost (48,5%) i životno osiguranje (15,9%).

 Osiguranici su se najčešće žalili na:
  •     •  visinu ponuđene naknade štete
  •     •  neblagovremene isplate po osnovu naknade štete
  •     •  odbijanje isplate nespornog dela te štete
  •     •  probleme sa evropskim izveštajem kao dokaznim sredstvom
  •     •  probleme u ostvarivanju prava po osnovu polisa životnog osiguranja
  •      probleme u ostvarivanju prava po osnovu polise životnog osiguranja u slučaju nemogućnosti daljeg plaćanja premije

 Saznajte više…

Izveštaj o radu Centra za zaštitu finansijskih usluga 2013

Strategija NBS na polju finansijske edukacije za period 2012-2015 g

Merenje finansijske pismenosti IPSOS za NBS